Vänsterpartiet Orsa, Kommunlista Valet 2018

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Årsmöte 18 mars 2018

Vänsterpartiet Orsa har haft årsmöte på restaurang Byrackarn.

God pizza och bra stämning! Bra beslut blev det också.

Vi har en ny ordförande i Petri Stenport!

Övriga ledamöter i nya styrelsen är Margareta Jansson, Annika Lemme, Tony Samuelsson och Anders Johansson, som valdes till kassör.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kalendarium 2018

Vänsterpartiet Orsa, Kalendarium 2018.

Onsdag 14 februari kl. Föredrag Afghanistan Orsa Lärcentrum kl 19.00. Vi bjuder på fika.

Torsdag 8 mars kl. 18.00 Kvinnodagen Orsa Lärcentrum kl 18.00

Tisdag 13 mars medlemsmöte, Valupptakt med Jonas Sjöstedt på länk. kl. 18.30, Hemma hos Maggan, Lid Annas väg 10

Söndag 18 mars kl 15.00 Årsmöte, restaurang Byrackarn. Pizza!

Onsdag 11 april medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 16 maj medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 13 juni Traditionell Grillkväll

Onsdag 15 augusti medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Söndag 9 september Valvaka

Onsdag 17 oktober medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 14 november medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 12 december medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

För alla möten gäller att kallelse också skickas ut per epost/messenger, där du finner mer info om det aktuella mötet. 

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Anders Rosén berättar om Afghanistan

På onsdagskvällen kom Anders Rosén till Orsa Lärcenrum och berättade om sina 2,5 år i Afghanistan, där han arbetade för Svenska Afghanistankommittén. Han visade egna bilder och berättade om vardagen och verkligheten för vanliga afghaner, ett mycket intressant föredrag, väl underbyggt av egna upplevelser och djup kunskap om landet.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet på 2 minuter

Vänsterpartiet håller kongress i Karlstad 9-11 februari

Valplattformen Ett Sverige för alla – inte bara för det rikaste

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Motionen om Koppången i KF

 

Kommunfullmäktige Orsa 5 feb 2018

Beslutsärende 3: Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien bekostas av NV och är ej bindande för kommunen.

 

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för besöksnäring, turism och arbetstillfällen.

En förstudie som bygger på fakta, där alla aktörer hörs, är också ett mer demokratiskt underlag för den lokala opinionen att reagera på.

————————————————

Efter en livlig debatt full av misstro och osakliga argument röstades motionen ner.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Anders Rosén berättar om Afghanistan

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Avslag för motion Koppången i KS

Kommunstyrelsen 22 jan 2018

Ärende 2 Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien är ej bindande för kommunen.

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för näringsliv, turism och arbetstillfällen.

En bra förstudie kan ge svar på de frågor som nu är outredda, och vara ett bra underlag för den lokala opinionen att reagera på.

———————————————————–

Vårt återremissyrkande avslogs med rösterna 12-1.

En timme senare kom Visit Dalarna på besök och talade om turism och besöksnäring i Dalarna. Den går bra, men vi behöver bl.a ”exportmogna” dvs få fler internationella turister och fler skyltfönster som når utlandet. Ridå!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Gör Koppången till nationalpark.

På kommunstyrelsen den 22 januari 2018 kommer Vänsterpartiets motion om Koppången upp på den kommunala agendan. KS utskott för strategi har dock redan föreslagit: man anser motionens första att-sats besvarad genom att utreda för- och nackdelar med nationalparksbildande, ett underlag som nu finns med i handlingarna.

Man avslår andra att-satsen, att kommunstyrelsen får i uppdrag att meddela Naturvårdsverket att Orsa kommun ställer sig positiva till att Koppången blir nationalpark.

Se motionen om Koppången här: http://orsa.vansterpartiet.se/motioner/

Enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan hör Koppångens myrkomplex till landets mest värdefulla våtmarker och dess naturskogar hyser rik biologisk mångfald. Området har stark vildmarkskaraktär, höga sceniska värden och erbjuder goda möjligheter till friluftsliv. Det tillhör en landskapstyp, bergkullslätt, som är svagt representerad i nationalparksnätet. Koppången är väl värt att inrättas som nationalpark.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt nationella naturarv åt kommande generationer. Enligt svensk lag ska nationalparkerna utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men också av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser.

Nationalparker inrättas av Sveriges Riksdag på mark som ägs av staten. Områdena ska vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, ha höga naturvärden eller vara särskilt intressanta som sevärdheter. De ska vara minst 1 000 hektar. Till sin kärna och huvuddel ska det vara natur med ursprunglig karaktär. De ska väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper och kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning och friluftsliv utan att naturvärdena skadas.

Vad skulle en Nationalpark innebära för Orsa?

Gynna företag inom naturturism, boende och handlare. Orsa skulle sättas på den internationella kartan. Eftersom området redan är statlig mark påverkar det inga privata markägare. Det innebär inga kostnader för kommunen. Statliga medel kommer att investeras i informationsmaterial både i området och i form av broschyrer och böcker, det kommer bli en fin entré och förhoppningsvis ett naturum. Orsa skulle på ett föredömligt sätt visa att vi ser denna unika orörda natur som en del av vår välfärd att bevara för kommande generationer. Att vi värderar biologisk mångfald och samspelet i naturen utan att hotas av människans ekonomiska intressen.

Vänsterpartiet i Orsa

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar