Välkomna att hänga med Vänstern på EXPO-mässan i Orsa i helgen!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vårt remissvar angående ny vägsträckning E 45

 diarienummer TRV 2015/14393.

Trafikverkets plan för ny vägsträckning  E 45 Trunna -Vattnäs

I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål.

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.”

Ett delmål för mål 13 är 13.2Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Vänsterpartiet i Orsa konstaterar att Trafikverkets förslag för att förbättra trafiksituationen på sträckan Vattnäs-Trunna inte beaktar riksdagens beslut för att uppnå en hållbar utveckling.

Förslaget kommer istället att försvåra möjligheterna att nå Sveriges miljömål.

Trafikverkets förslag ger en tidsvinst för genomfartstrafiken med mindre än 2 min.

Konsekvenserna för de boende utefter vägen kommer att bli:

Betydligt högre trafikbuller på grund av högre trafikhastighet.

Mer trafik på byvägarna för att kunna leta sig fram till de få påfarterna.

Vägen kommer att vara ett permanent hinder för alla som vill kunna förflytta sig i området.

Stora ingrepp i ett unikt kulturlandskap.

Försämrade möjlighet till att nyttja jordbruksmarkerna.

Allt detta för en beräknad kostnad på 210 miljoner

För Orsas bästa uppmanar Vänsterpartiet Trafikverket att utreda hur man lämpligast rustar befintlig väg för en hastighet av 60 km/h. Med väg för cyklister och fotgängare skild från biltrafiken. Samt att man anpassar vägbredd och påfarter så att en rimlig trafiksäkerhet uppnås.

För landets bästa kan de miljoner som då skulle sparas användas för att ställa om landets trafiksektor utifrån de av riksdagen antagna miljömålen som är en förutsättning för att våra barn och barnbarn ska kunna ha en rimlig framtid på jorden.

Vänsterpartiet i Orsa

 

 

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Maggan och Annika på Mora Pride!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet Orsa, Kommunlista Valet 2018

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Årsmöte 18 mars 2018

Vänsterpartiet Orsa har haft årsmöte på restaurang Byrackarn.

God pizza och bra stämning! Bra beslut blev det också.

Vi har en ny ordförande i Petri Stenport!

Övriga ledamöter i nya styrelsen är Margareta Jansson, Annika Lemme, Tony Samuelsson och Anders Johansson, som valdes till kassör.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kalendarium 2018

Vänsterpartiet Orsa, Kalendarium 2018.

Onsdag 14 februari kl. Föredrag Afghanistan Orsa Lärcentrum kl 19.00. Vi bjuder på fika.

Torsdag 8 mars kl. 18.00 Kvinnodagen Orsa Lärcentrum kl 18.00

Tisdag 13 mars medlemsmöte, Valupptakt med Jonas Sjöstedt på länk. kl. 18.30, Hemma hos Maggan, Lid Annas väg 10

Söndag 18 mars kl 15.00 Årsmöte, restaurang Byrackarn. Pizza!

Onsdag 11 april medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 16 maj medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 13 juni Traditionell Grillkväll

Onsdag 15 augusti medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Söndag 9 september Valvaka

Onsdag 17 oktober medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 14 november medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

Onsdag 12 december medlemsmöte kl 18.00-19.30 ABF

För alla möten gäller att kallelse också skickas ut per epost/messenger, där du finner mer info om det aktuella mötet. 

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar