Interpellation från V

Senaste kommunfullmäktige 2016-09-26 ställde V i Orsa en interpellation angående föreningsbidragen. Kommunen har kriterier för vad och hur mycket och hur olika föreningsbidrag finansieras. Helt plötsligt gäller inte det utan kommunen ger ekonomiskt stöd med pengar för integration som kommunen fått pga den stora andelen asylsökande som kom hösten 2015. Det blir tydligare och tydligare att det inte finns någon styrning och ledning av kommunens integrationsarbete. Vi i V i Orsa tycker fortfarande att kommunen skulle behöva en integrationschef. Här nedan kan ni läsa vår interpellation och även det svar vi fick.

Interpellation till Mikael Thalin
Allmännyttiga och ideella föreningar i Orsa har möjlighet att söka integrationsbidrag för olika typ av aktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastslagit ett belopp om 200 000 kr för år 2016 som extra stöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas en gång under ett år med ett maxbelopp om 40 000 kr. Informationen på Orsa kommuns hemsida om denna möjlighet är väldigt bristfällig.
CCC Ungdom Orsa har beviljats ett bidrag med högst 250 000 kr/ år i 3 år. Bidraget belastar den summa på 15,4 miljoner som Orsa kommun fått från staten för integrationsfrämjande åtgärder pga. så många flyktingar som kom till Orsa hösten 2015. Vad som framgår är denna ansökan om ekonomisk hjälp inte något som behandlats inom ramen för föreningsbidrag.
– Är detta pengar som alla föreningar kan söka?
– Varför har i så fall inte information gått ut till alla föreningar att den möjligheten finns?
– Om det nu är så att denna nya möjlighet att söka pengar för föreningar finns så är frågan vilka kriterier är det då som ska uppfyllas för att få en sådan ansökan beviljad?
– Hur görs utvärderingen av föreningens integrationsfrämjande aktiviteter?
Att jag ställer de här frågorna är inte för att jag på något sätt missunnar CCC Ungdom Orsa att få ekonomisk hjälp för sin verksamhet. Bland det viktigaste vi har i Orsa så är det våra barn och ungdomar. Orsaken att jag ställer frågorna är istället för att jag tycker förutsättningarna för föreningar att söka ekonomisk hjälp av kommunen ska vara förutbestämda, lika och den informationen ska vara lätt tillgänglig för alla. Min förhoppning på svar är att få ett svar som öppnar upp för mer stöd till föreningslivet i Orsa.
Annika Persson
Vänsterpartiet Orsa

Svar på interpellation från Annika Persson angående CCC unga
I januari i år beslutade kommunstyrelsen att de pengar som kommunen fått i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen skall användas över tre år och att beslut om fördelning av medlen tas av kommunstyrelsens arbetsutskott, nuvarande utskottet för strategi och utveckling. En mindre del av pengarna har avsatts för rena föreningsbidrag till integrationsfrämjande insatser.
Utskottet beslutade den 7 juni att ur integrationsmedlen bevilja bidrag till lokalkostnader för ett projekt initierat av CCC unga. Av beslutet framgår att projektet ska genomföras i samarbete med verksamhetsområdena Samhälle och Lärande samt ha en tydlig integrationsinriktning och motverka utanförskap. Projektet ska löpa under tre år med årliga avstämningar att syftet uppfylls.
Projektet kommer att bedrivas i ett tätt samarbete mellan föreningen och kommunen. En projektgrupp med bred förankring i den kommunala organisationen kommer att tillsammans med föreningen utgöra en viktig del i arbetet. Den kommer att vara en viktig del i att säkra integrationsinriktningen i projektet och en del i utvärderingen. Det är verksamhetsområde Samhälle och därmed utskottet för samhälle som är ansvarig part inom kommunen. Kommunen har valt att hyra lokal och upplåta den i stället för att ge bidrag till den ideella föreningen. Det är alltså inte fråga om ett rent föreningsbidrag utan ett projekt mellan föreningen och kommunen.
Jag tycker att det initiativ som kom ifrån CCC unga är mycket bra och det finns goda möjligheter att det projekt som startats kommer att bli lyckosamt ur flera aspekter. Föreningen och ungdomarna har en drivkraft och ett engagemang som är viktigt att ta tillvara. Ungdomens Hus har länge signalerat att det behövs fler alternativ för våra ungdomar till en meningsfull fritid och då främst för dem som har ett motorintresse. Nu har vi gjort det möjligt att motverka utanförskap och främja integrationen precis som integrationsmedlen är avsedda att användas.
I kommunens målarbete har tryggheten för barn och unga lyfts upp som ett högt prioriterat område. Det initiativ som CCC unga tagit ligger helt i linje med detta målområde och är därför viktigt att uppmuntra. Om fler förslag kommer ska vi naturligtvis även pröva dem i positiv anda. Möjligheter och villkor måste prövas från fall till fall.
Mikael Thalin
Kommunstyrelsens ordförande

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *