Motioner

Här presenterar vi de senaste motionerna som vi lämnat till kommunfullmäktige.

 

2018-02-05, inlämnad till Fullmäktige

Utvärdering och revidering av Orsa kommuns energiplan

2011 reviderades Orsa kommuns energiplan i dokumenten Del A- Mål och åtgärder samt Del B- Fakta och underlag. Dessa dokument har hög kvalitet och beskriver hur Orsa kommun aktivt ska arbeta med energi- och klimatfrågor. Del A innehåller visioner och mål, riktlinjer och delmål, åtgärder samt uppföljning, genomförande och samordning. Dokumentet innehåller delmål som ”är satta utifrån de långsiktiga och övergripande målen och med hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt. ”Delmålen är detaljerade och ska på så vis lätt kunna utvärderas och kontinuerligt revideras.

I uppföljning, genomförande och samordning (Del A – Mål och åtgärder sid. 20) beskrivs att kommunstyrelsen ska ta fram ett energi- och klimatbokslut, ”där läget med delmål och åtgärder redovisas.”

Under rubriken Genomförande skriver man att de kommunalt ansvariga, nämnder och bolag ska omsätta, utveckla och konkretisera de insatser som berör dem i sin verksamhet under planperioden.

Under rubriken Samordning och samverkan står att: “En arbetsgrupp för energi- och klimatplanering, som utses av och är underställd kommunstyrelsen, har en samordnande roll i energi och klimatbokslutet. Där ska ingå berörda från olika förvaltningar och bolag, inklusive kommunens energi- och klimatrådgivare.

Samordningen består av:

  • Årligen ta fram ett förslag till övergripande planering för energi- och klimatarbetet.
  • Ta fram det årliga energi- och klimatbokslutet och bistå vid revideringen.
  • Underlätta nämnders och bolags samt andra aktörers genomförande av åtgärderna, t.ex. genom att delta i planering, informera och utbilda, visa möjligheter till samordningsvinster, omvärldsbevaka, medverka vid möten och stimulera till olika initiativ.
  • Genom ordinarie informationskanaler och på andra sätt sprida information om kommunens energi- och klimatarbete till kommuninvånare, föreningar, fastighetsägare, företagare m.fl.

Vidare ska en samverkansgrupp för energi- och klimatfrågor bildas i kommunen dit olika aktörer bjuds in för återkommande avstämningar och dialog kring genomförandet.

I dokumentet står att energiplanen ska senast år 2014 genomgå en revidering och att en ny tas fram och antas av kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att kommunstyrelsen:

  • ser vad som gjorts med energiplanen som togs fram 2011,
  • utreder om en uppföljning av de delmål som finns i planen gjorts,
  • utreder om energi- och klimatbokslut tagits fram årligen från och med 2011,
  • utreder om de kommunalt ansvariga, nämnder och bolag har omsatt, utvecklat och konkretiserat de insatser som berör dom i sin verksamhet under planperioden,
  • utreder om en arbetsgrupp för energi- och klimatplanering tagits fram samt om de arbetat med ovanstående punkter,
  • utreder om en samverkansgrupp för energi- och klimatfrågor bildats.

Vänsterpartiet, Orsa

Petri Stenport, Tony Samuelsson

MOTION  2016-03-29

Inrätta ett ungdomsråd i Orsa

Många av de beslut som tas politiskt idag påverkar våra ungdomar utan att de har en möjlighet att föra fram sina frågor och åsikter. Det kan vara frågor som berör t.ex. skola, fritid och kultur. Ett ungdomsråd hade kunnat fungera som en referensgrupp och till och med remissinstans för ungdomsrelaterade frågor. Det hade också kunnat vara ett sätt för ungdomarna att samla ihop idéer, åsikter och frågor för att föra fram till politikerna i Orsa. Detta skulle kunna ge möjlighet för ungdomarna att få inflytande och vara delaktiga i demokratifrågor.

Både vid ett eventuellt bildande av ett ungdomsråd som under drivandet av detta råd behöver ungdomarna handledning av förslagsvis ungdomssamordnare i kommunen. Detta är ett sätt att visa att vi vuxna tycker att ungdomars åsikter är viktiga och att vi är intresserade av att få ta del av dom.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelse att inrätta ett ungdomsråd i Orsa.

Vänsterpartiet Orsa

Annika Persson

 

 

MOTION 2016-03-29

Öka möjligheten för föreningar att hyra/låna kommunala lokaler.

Det är många föreningar som hyr/lånar olika kommunala lokaler för sina aktiviteter. Bland annat hyr/lånar idrottsföreningar gymnastiksalar under innesäsongen. Under bla jullovet så får föreningarna inte hyra/låna flera av dessa lokaler. Låskolven till Kyrkbyns gymnastiksal byts till och med ut under jullovet. Under loven hade föreningarna kunnat ha många roliga aktiviteter både för barn och vuxna och meningen med kommunens lokaler måste ju vara att så många som möjligt ska kunna ha glädje av dom. Detta är extra viktigt för de barn och ungdomar som inte har föräldrar som har möjlighet att åka på olika semesterresor mm. När man frågar om detta skyller den ena på den andra. Orsalokaler äger fastigheterna, kommunen sköter bokningar, Orsalokaler sköter städningen.

I samband med att vi har fått ett stort antal flyktingar till Orsa har många Orsabor börjat engagera sig ideellt för att hjälpa flyktingarna att känna sig välkomna. Det är språkkurser, stickkurser, samhällsinformation mm. Allt som ofta är möjligheten att låna en lokal en begränsning. Kommunen och kommunens bolag har många lokaler som på kvällar, helger och lov står tomma men uppvärmda och det skulle vara en försumbar kostnad att använda dom. Det kan vara lektionssalar, slöjdsalar, hemkunskapslokaler m.fl. Våra kommunala lokaler borde kunna användas mer och av fler.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen och Orsalokaler AB att utreda hur det skulle göras möjligt för föreningar och studieförbund att låna/hyra kommunala lokaler på kvällar, helger och lov.

Vänsterpartiet Orsa

Annika Persson

 

MOTION  2016-03-29

Anpassa ansökningstiderna för kommunala LOK-stöd med de statliga LOK-stöden.

Ansökningstiderna för de statliga LOK-stöden(Lokala aktivitetsstöd för idrottsföreningar) är 25 januari och 25 augusti. Dessa datum ändrades för flera år sedan. I de flesta kommuner har man följt efter och har därmed samma ansökningstid för de kommunala LOK-stöden. Idag är de kommunala ansökningstiderna i Orsa 15 februari och 15 augusti. Att ändra så att det är samma datum är ett enkelt sätt att underlätta för föreningar i deras administrativa arbete. Ju färre datum man måste komma ihåg desto bättre.

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att anpassa ansökningstiden för de kommunala LOK-stöden med de statliga LOK-stöden.

Vänsterpartiet Orsa

Annika Persson

 

MOTION 2015-02-23

Till Kommunfullmäktige, Orsa kommun 

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromisslösning i betygsfrågan. 100 skolor i landet får möjlighet att på prov införa betyg redan från åk 4 och de kommuner som vill delta i försöket, får ansöka om att delta.

Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för regeringens förslag. Det nya betygssystemet, med betyg från åk6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte hunnit utvärderas.

Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro. Vänsterpartiet Orsa vill därför att Kommunfullmäktige beslutar att försöket med betyg i årskurs 4 inte skall prövas i vår kommun.

För Vänsterpartiet i Orsa

Annika Persson och Tony Samuelsson

 

Motion angående Harabackens förskola och pedagogik.

Vi behöver använda en allt minde del av vår inkomst för att köpa den mat som vi måste ha för att leva ett gott liv. För varje år slängs allt större mängder mat.

Att maten har blivit så billig har två orsaker.

Den produceras och transporteras med hjälp av stora mängder billig energi. Av de importerade produkterna har det mänskliga arbetet i stor utsträckning utförts under arbetsförhållanden som vi själva aldrig skulle acceptera. Detta är inte hållbart.

Vi vet idag att oljan en dag kommer att ta slut. Vi vet också att den fossila energianvändningen måste minska drastiskt för annars kommer vi människor att förstöra förutsättningen för våra barn och barnbarn att leva på jorden.

Av anständighetskäl kan vi inte fortsätta att leva i överflöd när andra människor sliter till låga löner för att de över huvud taget ska få mat för dagen.

Vi orsabor väger mer än någonsin tidigare och barnfetman blir allt vanligare. Kostnaden för välfärdssjukdomarna ökar för varje år.

Hur vi förhåller oss till vår mat är livsavgörande både när det gäller våra dagliga måltider men också för mänsklighetens överlevnad på sikt.

Harabackens förskola i Skattungbyn har under många år arbetat aktivt med hållbar utveckling som en integrerad del av sin pedagogik. Personalen har engagerat och systematiskt lyckats certifiera förskolan med Grön Flagg i 10 år. Detta har inneburit att man på ett föredömligt sätt har lärt barnen om allt från att spara energi till att avfallsminimera, odla och plocka det som naturen har att erbjuder.

Barnen har tidigt på våren sått de första fröna inomhus, rensat ogräs på sommaren och skördat på hösten. Under hela året har de kunnat vara med i köket och laga lunch på riktigt, av det som de själva varit med och odlat.

Detta för att barnen ska förstå värdet av vår mat, vår konsumtion och hur de själva kan välja.

Harabackens förskolas pedagogiska arbete förverkligar det som kommunen står för. Allt från att arbeta med ”de sju landmärkena”, kommunens energi och avfallsplan till Orsas medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.

Genom besparingskraven inför 2014 års budget beslutades att den 40 % tjänst inom kostenheten som är placerad på Harabackens förskola ska dras in. Istället ska färdig mat köras från Orsa till Skattungbyn. Detta innebär att en stor del av förskolans pedagogiska arbete omöjliggörs.

Vänsterpartiet i Orsa begär kommunfullmäktige i Orsa besluta:

– Att ekonomiska resurser tillförs Harabackens förskola så att tillagningen av lunchmåltiderna i anslutning till verksamheten säkerställs och att det pedagogiskt framgångsrika arbetet därmed ska kunna fortsätta.

– Att BUN uppdras att arbeta fram en plan där måltiden blir en naturlig del av pedagogiken i förskolor och skolor i Orsa kommun.

För Vänsterpartiet i Orsa

Anders Johansson

 (Inlämnad mars 2014)

 

 

Motion angående översyn av de kommunala verksamheterna

Orsa kommun har strukturella och organisatoriska problem. Vi kan bland annat konstatera att det inom skolans område fortfarande finns stora problem att ge eleverna behörighet till gymnasiet och att det råder stor turbulens inom socialnämndens verksamhetsområde.

Orsas befolkning har stadigt minskat de senaste åren, trots att turismen ökar och kommunen får gratisreklam i teve under bästa sändningstid. Skolan och äldreomsorgen är två mycket grundläggande och viktiga verksamheter när det gäller en kommuns attraktionskraft. Om dessa inte fungerar fullt ut så spelar det inte så stor roll om kommunen arbetar med demokratiskt inflytande och medborgarbudget. Det kommer inte att finnas medel att fördela eller att förbättra verksamheten med.

Vi vill att Orsa ska vara attraktivt för folk att bo i och flytta till. Man ska inte behöva tveka på grund av att de basala verksamheterna inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Trots upprepade försäkringar om att det håller på att vända till det bättre, så kan vi inte se att så sker. Därför tror vi att politiken måste börja ta ett större ansvar och tydligare styra verksamheten.

Vi har tidigare motionerat om en rejäl översyn av de större förvaltningarna i kommunen. Det behovet anser vi således fortfarande finns kvar. Ett alternativ vore att göra en extern utredning för att på så sätt ringa in problemen och komma tillrätta med dem. Vi har dock valt en annan modell och föreslår att det tillsätts en fullmäktigeberedning för detta ärende.

I Kommunallagen, 3:e kapitlet, 7 § står: Fullmäktigeberedningar

7 § För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som skall avgöras av fullmäktige får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar.

En fullmäktigeberednings sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.

Vi tror att en sådan beredning under KF kan vara en bra form för att hantera en översyn. Den blir partipolitiskt bred och var och en har möjlighet att göra egna analyser och dra självständiga slutsatser. Det är dock önskvärt att beredningen präglas av samarbete och en god vilja att lösa problemen. Vi tror att det är möjligt att beredningen kan komma fram till en gemensam ståndpunkt, även om detta inte är ett krav.

För sitt arbete kan beredningen begära information från nämnder och förvaltningar, höra tjänstemän i verksamheten, höra sakkunnig expertis för att analysera eventuella brister rörande styrning och ledning, effektivitet och kvalitet.

Det kan anföras att en sådan beredning kommer att bli dyr för en ekonomiskt pressad kommun. Vi menar att den är relativt billig, eftersom dess uppgift är att lägga en grund för ett systematiskt arbete som i förlängningen kan förbättra de kommunala verksamheterna. Och därmed gynna hela kommunen.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

– en grundläggande översyn av de kommunala verksamheterna ska göras, med särskild inriktning på Socialnämndens och Barn- och utbildningsnämndens områden. Denna översyn ska analysera hur verksamheternas uppfyller gällande mål samt bedöma om respektive förvaltning styrs och leds på ett effektivt och ändamålsenligt sätt,

– utse en fullmäktigeberedning med en representant för varje parti i kommunfullmäktige med uppdrag att genomföra arbetet. Uppdraget innefattar även att utveckla förslag till förbättringar,

– att en redovisning av översynen ska vara färdig till den 31 maj 2013 och då presenteras för KF som i sin tur får besluta om relevanta åtgärder.

Vänsterpartiet                                Kristdemokraterna                       Centerpartiet

 (Inlämnad 2013) 

 

 

Total översyn av skolverksamheten i Orsa  

Sedan beslutet om skolorganisation tagits på grundval av skolutredningen har mycket hänt. Inte minst i valrörelsen blev det tydligt att den inriktning som togs saknade stöd hos många av Orsas invånare.

Beslutet om att flytta årskurs 6 till Orsaskolan har av flera skäl visat sig vara ett felaktigt beslut. Den motion som Kristdemokraterna lämnade tidigare i år om att riva upp beslutet verkar nu få stöd av en bred majoritet, vilket vi tycker är bra. De utbildningsmässiga förhållandena på Orsaskolan är i dagsläget inte optimala för att flytta sexorna dit. Nya läroplanen tillåter troligtvis inte heller att man flyttar upp sexorna till högstadiet. Om inte årskurs 6 ska flyttas till högstadiet måste det få konsekvenser på alla skolor när det gäller organisation och lokaler.

 Orsa har fått en friskola. I Skattungbyn finns nu en engagerad föräldragrupp som driver skola för årskurs 1 till årskurs 6. Det har tidigare framförts intresse från föreningen om att även ta över förskoleverksamheten, vilket kommunen accepterat och att samtidigt kunna utveckla skolverksamheten. Något som vi ser positivt på. Kommunen bör inta en positiv hållning till att det finns en friskola i kommunen som berikar mångfalden och breddar utbudet.

Beslutet att stänga ”Älsken sanning och frid” vid Kyrkbyns skola är starkt ifrågasatt av elever och föräldrar och många orsabor. Den utbyggnad av Bergetskolan som en knapp majoritet drev igenom före valet är nu på väg att färdigställas, och vi som ansåg att utbyggnaden inte skulle göras får naturligtvis finna oss i att så är fallet. Hur de nya byggnaderna skall användas bör dock betraktas som en öppen fråga. Barn och utbildningsförvaltningen genomför just nu en ny indelning av skolområden enligt det tidigare beslutet trots att förutsättningarna så radikalt förändrats genom bl a beslutet om åk 6. Det finns, vad vi vet, ingen plan för hur ”Älsken sanning och frid” ska användas i framtiden om den inte ska vara grundskola enligt vad en majoritet beslutat. Förutsättningarna för stängningsbeslutet har förändrats så radikalt att det måste prövas om det är rätt.

Det talas nu om att det inom vissa delar av verksamheten råder lokalbrist. Det gäller bland annat barnomsorgen. Detta faktum understryker vikten av att belysa lokalfrågorna där man även involverar förskoleverksamheten.

Stora delar av Orsaskolan behöver anpassas och moderniseras. De argument som majoriteten anför för en stängning av ”Älsken Sanning och frid” om dålig handikappanpassning gäller i högsta grad även för den gamla Samrealsdelen. Ändå verkar det inte finnas någon plan för upprustning av Orsaskolan och hur detta ska gå till och vilken inriktningen skall vara.

 Det vore förödande att bara se skolfrågan som en lokalfråga. En utbyggd Bergetskola leder inte till bättre undervisningsresultat. Det är en tydlig organisation som jobbar effektivt för elevernas bästa och som säkrar en bra resursfördelning. Det är lärarnas kompetens och möjligheter att forma ett intressant och lärande klimat. Det är bra tillgång på speciallärare som kan stötta de elever som har särskilda behov. Och det är engagerade föräldrar som tar sin viktiga del av ansvaret för sina barn. Det är helt enkelt innehållet och organisationen som är avgörande.

Det gällande beslutet i skolfrågan bygger på en skolutredning som i hög grad är inaktuell, vilket exemplen ovan pekar på.

 Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

– att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en total översyn av skolverksamheten i Orsa

– att översynen skall beakta organisatoriska, pedagogiska, sociala, lokalmässiga och ekonomiska aspekter samt framtida kompetensbehov.

För Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet

(inlämnad 2011)

 

Nedan hittar du äldre motioner.

 

Vänsterns ståndpunkt i utredningen kring kommunens skollokaler.

Vänsterpartiets linje är att man inte diskuterar skolorna som en enskild lokalfråga utan den måste ingå i en övergripande diskussion om vilken servicenivå som skall finnas i hela kommunen. Här måste man ta hänsyn till byarnas attraktivitet för inflyttning, geografisk fördelning av skolutbildningen, handel, arbetsplatser, rekreation mm.

Rapporten över kommunens skollokaler, innehållande förslag till förändring av skolans organisation är inte tillfredsställande. Beslutsunderlaget är dåligt och koncentreras helt på ett enda förslag: Tre stycken centrala F-9 skolor. De samhälleliga, pedagogiska och ekonomiska konsekvenserna är inte tillräcklig utredda och belysta.

Var det styrgruppens (KSAU) mening att utredningen om kommunens skollokaler och framtida organisation skulle komma fram till denna enda tjänstemannalösning? I KSAU protokoll från 2007-09-11 ”Översyn av kommunens skollokaler”, beslutar utskottet uttryckligen, ”att arbetsgruppen skall arbeta fram olika förslag på hur skolan skall vara organiserad. I detta inbegrips skollokaler, rektorsområden, pedagogiska och ekonomiska för- och nackdelar samt framtida boende, elevantal etc.”

Dessa olika förslag finns inte. Styrgruppen har alltså inte fått fram det underlag man har begärt. Och man har uppenbarligen inte styrt skolutredarna för att få fram olika förslag och alternativ.

Nu framstår utredning och översynen som ett redan fattat beslut för F-9. Förslaget om nedläggning av Stackmoraskolan redan till hösten 2008 förstärker den misstanken. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är både bakvänt och odemokratiskt och spär på misstron och föraktet mot politiker, särskilt när samma politiker gått ut och sagt att man grundligt ska diskutera skolfrågan, både i nämnder och i möten med allmänheten, innan man fattar avgörande beslut. Demokrati och förtroende för det politiska systemet måste ibland få kosta. Detta är ett sådant fall. Vi är inte principiellt emot att Stackmoraskolan läggs ner, men vi tycker att om det ska göras ska det grunda sig på ett bra beslutsunderlag.

Vårt förslag:

att   uppdra till kommunchefen att till nästa KS ta fram en arbetsplan för en utredning om framtidens skollokaler och skolorganisation. Denna utredning skall vara ett politiskt beslutsunderlag, med olika alternativa lösningar och grundliga beskrivningar av pedagogiska, sociala, lokalt-geografiska och ekonomiska konsekvenser för vart och ett av dessa förlag.

att  denna utredning leds av kommunchefen i nära samråd med en referensgrupp bestående av representanter från partierna i KS. ( för att säkerställa att utredningen får en bred förankring i kommunen.)

att  minst fyra olika förslag presenteras varav ett förslag skall vara en konsekvensanalys för skolorganisationen om ingen förändring görs alls.

För Vänsterpartiet i Orsa

Anders Johansson, Tony Samuelsson, Margareta Jansson

 (Inlämnad 2008-04-08)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *