Vänsterpartiet på 2 minuter

Vänsterpartiet håller kongress i Karlstad 9-11 februari

Valplattformen Ett Sverige för alla – inte bara för det rikaste

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Motionen om Koppången i KF

 

Kommunfullmäktige Orsa 5 feb 2018

Beslutsärende 3: Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien bekostas av NV och är ej bindande för kommunen.

 

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för besöksnäring, turism och arbetstillfällen.

En förstudie som bygger på fakta, där alla aktörer hörs, är också ett mer demokratiskt underlag för den lokala opinionen att reagera på.

————————————————

Efter en livlig debatt full av misstro och osakliga argument röstades motionen ner.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Anders Rosén berättar om Afghanistan

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Avslag för motion Koppången i KS

Kommunstyrelsen 22 jan 2018

Ärende 2 Svar på motion om Koppången som nationalpark

– Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien är ej bindande för kommunen.

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för näringsliv, turism och arbetstillfällen.

En bra förstudie kan ge svar på de frågor som nu är outredda, och vara ett bra underlag för den lokala opinionen att reagera på.

———————————————————–

Vårt återremissyrkande avslogs med rösterna 12-1.

En timme senare kom Visit Dalarna på besök och talade om turism och besöksnäring i Dalarna. Den går bra, men vi behöver bl.a ”exportmogna” dvs få fler internationella turister och fler skyltfönster som når utlandet. Ridå!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Gör Koppången till nationalpark.

På kommunstyrelsen den 22 januari 2018 kommer Vänsterpartiets motion om Koppången upp på den kommunala agendan. KS utskott för strategi har dock redan föreslagit: man anser motionens första att-sats besvarad genom att utreda för- och nackdelar med nationalparksbildande, ett underlag som nu finns med i handlingarna.

Man avslår andra att-satsen, att kommunstyrelsen får i uppdrag att meddela Naturvårdsverket att Orsa kommun ställer sig positiva till att Koppången blir nationalpark.

Se motionen om Koppången här: http://orsa.vansterpartiet.se/motioner/

Enligt Naturvårdsverkets Nationalparksplan hör Koppångens myrkomplex till landets mest värdefulla våtmarker och dess naturskogar hyser rik biologisk mångfald. Området har stark vildmarkskaraktär, höga sceniska värden och erbjuder goda möjligheter till friluftsliv. Det tillhör en landskapstyp, bergkullslätt, som är svagt representerad i nationalparksnätet. Koppången är väl värt att inrättas som nationalpark.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt nationella naturarv åt kommande generationer. Enligt svensk lag ska nationalparkerna utgöras av representativa landskapstyper som bevaras i naturligt tillstånd men också av natursköna unika miljöer som kan ge starka naturupplevelser.

Nationalparker inrättas av Sveriges Riksdag på mark som ägs av staten. Områdena ska vara storslagna eller särpräglade i sitt slag, ha höga naturvärden eller vara särskilt intressanta som sevärdheter. De ska vara minst 1 000 hektar. Till sin kärna och huvuddel ska det vara natur med ursprunglig karaktär. De ska väl representera utbredda eller unika svenska landskapstyper och kunna skyddas effektivt och samtidigt utnyttjas för forskning och friluftsliv utan att naturvärdena skadas.

Vad skulle en Nationalpark innebära för Orsa?

Gynna företag inom naturturism, boende och handlare. Orsa skulle sättas på den internationella kartan. Eftersom området redan är statlig mark påverkar det inga privata markägare. Det innebär inga kostnader för kommunen. Statliga medel kommer att investeras i informationsmaterial både i området och i form av broschyrer och böcker, det kommer bli en fin entré och förhoppningsvis ett naturum. Orsa skulle på ett föredömligt sätt visa att vi ser denna unika orörda natur som en del av vår välfärd att bevara för kommande generationer. Att vi värderar biologisk mångfald och samspelet i naturen utan att hotas av människans ekonomiska intressen.

Vänsterpartiet i Orsa

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterdagar i Malmö!

Vi är såklart på Vänsterdagarna i Malmöför att träffa andra som oxå vill ha en jämlikt, solidariskt och ekologiskt hållbar värld

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Mora Pride 26 Augusti 2017

PARADEN

Klockan 11.30 samlas vi vid Saxnäs, Mora för att tillsammans vandra genom Staden. Vi börjar paraden klockan 12.00 och vandrar sedan över brandstationen ner mot centrum, vidare upp över gågatan för att sedan avsluta vid tingshusparken 13.00

FESTIVALEN

Klockan 14.00 börjar Pride- festivalen som håller till i Tingshusparken, Mora! Där kommer man bland annat kunna åka en sväng eller två med Turisttåget som kör sina turer mellan klockan 14.00-17.30.
Här finns det även mat, marknadsstånd samt ett härligt festivalområde med dans och musik ända fram till klockan 20:00.

Klockan 18.00 kommer det att vara en pride -inspirerad gudstjänst med våran församlingspedagog Pernilla Lundström. Varmt välkomna!

KVÄLLEN
Kvällen på rosa huset är drog och alkoholfritt!

Till alla som vill lära känna folk och ha en liten efterfest kommer vi ha en fest på Ungdomsgården Rosa huset från klockan 21.00-01.00 med dans, musik & godis. Varmt Välkomna!

Med vänliga hälsningar Mora HBTQIA+

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kalendarium för 2017

Medlemsmöten 2017, Vänsterpartiet Orsa

Onsdag 19 april 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 17 maj 18.00 -19.30 på ABF

OBS Ändrat datum!! Söndag 11 juni 18.00 en traditionsenlig grill/texmex-kväll. 

Onsdag 16 augusti 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 13 September kl. 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 18 oktober 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 15 november 18.00 -19.30 på ABF 

Onsdag 13 december 18.00 -19.30 på ABF med luciafika

För alla möten gäller att en kallelse också skickas per e-post där du finner mer info om det aktuella mötet.

På gång: För att få veta vad du som medlem i Vänsterpartiet Orsa vill och kan så genomför vi inom kort en medlemsenkät. Vi vore glada om du vill svara på den. Det finns många sätt att vara aktiv i vänsterpartiet – du väljer själv. Vad vill du helst göra? Vad kan du bidra med och vad saknar du? Håll utkik efter enkäten.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets flyktingpolitik

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla människor ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Så är det inte i dag. I stället byggs murarna runt EU allt högre och nästan alla legala möjligheter att ta sig till EU har försvunnit.

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och förtryck. Den svenska regeringen har svarat med att göra det svårare för människor att ta sig hit, genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s avtal med Turkiet som syftar till att hindra människor på flykt från att ta sig in i EU. I juni 2016 röstade riksdagen dessutom för en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest behöver stater som står upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige ryggen till.

Samtidigt görs insatser för att de människor som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar för det, inte minst av det civila samhället. Efter åtta år av borgerligt styra finns stora revor i den generella välfärden. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, men välkomnar samtidigt att förbättringar sker.

Handläggningstiderna för ärenden om uppehållstillstånd är ett problem liksom att det efter beviljad asyl tar lång tid innan nyanlända kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntetiden.

Vänsterpartiet vill att staten ska ha det övergripande ansvaret att ta emot flyktingar och migranter till Sverige. Flyktingmottagandet ska därför ha en tydlig nationell styrning och tillräcklig statlig finansiering. Barnperspektivet ska vara överordnat och välkomnar att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik”:
https://data.riksdagen.se/fil/2E4EAC8E-2A03-47C4-8A11-0AE8E0558C75

Läs mer i riksdagsmotionen ”Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd”:
https://data.riksdagen.se/fil/7D4243A0-35E0-44AB-95DA-56DD222115E4

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar