Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterdagar i Malmö!

Vi är såklart på Vänsterdagarna i Malmöför att träffa andra som oxå vill ha en jämlikt, solidariskt och ekologiskt hållbar värld

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Mora Pride 26 Augusti 2017

PARADEN

Klockan 11.30 samlas vi vid Saxnäs, Mora för att tillsammans vandra genom Staden. Vi börjar paraden klockan 12.00 och vandrar sedan över brandstationen ner mot centrum, vidare upp över gågatan för att sedan avsluta vid tingshusparken 13.00

FESTIVALEN

Klockan 14.00 börjar Pride- festivalen som håller till i Tingshusparken, Mora! Där kommer man bland annat kunna åka en sväng eller två med Turisttåget som kör sina turer mellan klockan 14.00-17.30.
Här finns det även mat, marknadsstånd samt ett härligt festivalområde med dans och musik ända fram till klockan 20:00.

Klockan 18.00 kommer det att vara en pride -inspirerad gudstjänst med våran församlingspedagog Pernilla Lundström. Varmt välkomna!

KVÄLLEN
Kvällen på rosa huset är drog och alkoholfritt!

Till alla som vill lära känna folk och ha en liten efterfest kommer vi ha en fest på Ungdomsgården Rosa huset från klockan 21.00-01.00 med dans, musik & godis. Varmt Välkomna!

Med vänliga hälsningar Mora HBTQIA+

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kalendarium för 2017

Medlemsmöten 2017, Vänsterpartiet Orsa

Onsdag 19 april 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 17 maj 18.00 -19.30 på ABF

OBS Ändrat datum!! Söndag 11 juni 18.00 en traditionsenlig grill/texmex-kväll. 

Onsdag 16 augusti 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 13 September kl. 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 18 oktober 18.00 -19.30 på ABF

Onsdag 15 november 18.00 -19.30 på ABF 

Onsdag 13 december 18.00 -19.30 på ABF med luciafika

För alla möten gäller att en kallelse också skickas per e-post där du finner mer info om det aktuella mötet.

På gång: För att få veta vad du som medlem i Vänsterpartiet Orsa vill och kan så genomför vi inom kort en medlemsenkät. Vi vore glada om du vill svara på den. Det finns många sätt att vara aktiv i vänsterpartiet – du väljer själv. Vad vill du helst göra? Vad kan du bidra med och vad saknar du? Håll utkik efter enkäten.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets flyktingpolitik

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, värdig och välkomnande flyktingpolitik i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan förföljelse och förtryck. Alla människor ska kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. Så är det inte i dag. I stället byggs murarna runt EU allt högre och nästan alla legala möjligheter att ta sig till EU har försvunnit.

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och förtryck. Den svenska regeringen har svarat med att göra det svårare för människor att ta sig hit, genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s avtal med Turkiet som syftar till att hindra människor på flykt från att ta sig in i EU. I juni 2016 röstade riksdagen dessutom för en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest behöver stater som står upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige ryggen till.

Samtidigt görs insatser för att de människor som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar för det, inte minst av det civila samhället. Efter åtta år av borgerligt styra finns stora revor i den generella välfärden. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, men välkomnar samtidigt att förbättringar sker.

Handläggningstiderna för ärenden om uppehållstillstånd är ett problem liksom att det efter beviljad asyl tar lång tid innan nyanlända kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning under väntetiden.

Vänsterpartiet vill att staten ska ha det övergripande ansvaret att ta emot flyktingar och migranter till Sverige. Flyktingmottagandet ska därför ha en tydlig nationell styrning och tillräcklig statlig finansiering. Barnperspektivet ska vara överordnat och välkomnar att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

Läs mer i riksdagsmotionen ”En mänsklig och välkomnande flyktingpolitik”:
https://data.riksdagen.se/fil/2E4EAC8E-2A03-47C4-8A11-0AE8E0558C75

Läs mer i riksdagsmotionen ”Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd”:
https://data.riksdagen.se/fil/7D4243A0-35E0-44AB-95DA-56DD222115E4

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Nu firar vi Kvinnodagen den 8 mars!

Välkomna alla kvinnor att fira 8 mars tillsammans!

Restaurang Byrackarn i Orsa kl. 19.00-22.00
Teater, musik, fika och kanske lite dans…
Välkomna ☕️

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | 2 kommentarer

Vi har haft årsmöte

Vänsterpartiet Orsa har haft ett välbesökt årsmöte på restaurang Byrackan. Det serverades god vegetarisk soppa med bröd. På dagordningen stod bland annat val av en ny styrelse.

Till ny ordförande valdes Margareta Jansson. Till ledamöter i styrelsen valdes Annika Lemme, Petri Stenport och Tony Samuelsson. Vår nya kassör heter Anders Johansson.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Varför tigger rumänska romer i Sverige?

Rom betyder människa.

På tisdagskvällen höll författaren och folkbildaren Bennie Åkerfeldt ett underhållande och informativt föredrag om rumänska romer i Sverige. Varför kommer de hit? Varför tigger de här? Många myter om romer kunde Bennie vederlägga och han menar att för romerna är tiggande inte förnedrande utan ett hårt arbete. Visserligen längst ner på status-skalan, men dock ett jobb som gör att de kan försörja sig bättre än om de skulle stanna i Rumänien, där de är utsatta för systematisk diskriminering. Att ge en rom en slant då och då är det bästa sättet att bidra till ett bättre liv i Rumänien, menar Bennie. Han är själv rom och har skrivit flera böcker om den folkgrupp han tillhör, och som är i etnisk minoritet i flera europeiska länder.

img_1611

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Interpellation från V

Senaste kommunfullmäktige 2016-09-26 ställde V i Orsa en interpellation angående föreningsbidragen. Kommunen har kriterier för vad och hur mycket och hur olika föreningsbidrag finansieras. Helt plötsligt gäller inte det utan kommunen ger ekonomiskt stöd med pengar för integration som kommunen fått pga den stora andelen asylsökande som kom hösten 2015. Det blir tydligare och tydligare att det inte finns någon styrning och ledning av kommunens integrationsarbete. Vi i V i Orsa tycker fortfarande att kommunen skulle behöva en integrationschef. Här nedan kan ni läsa vår interpellation och även det svar vi fick.

Interpellation till Mikael Thalin
Allmännyttiga och ideella föreningar i Orsa har möjlighet att söka integrationsbidrag för olika typ av aktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastslagit ett belopp om 200 000 kr för år 2016 som extra stöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas en gång under ett år med ett maxbelopp om 40 000 kr. Informationen på Orsa kommuns hemsida om denna möjlighet är väldigt bristfällig.
CCC Ungdom Orsa har beviljats ett bidrag med högst 250 000 kr/ år i 3 år. Bidraget belastar den summa på 15,4 miljoner som Orsa kommun fått från staten för integrationsfrämjande åtgärder pga. så många flyktingar som kom till Orsa hösten 2015. Vad som framgår är denna ansökan om ekonomisk hjälp inte något som behandlats inom ramen för föreningsbidrag.
– Är detta pengar som alla föreningar kan söka?
– Varför har i så fall inte information gått ut till alla föreningar att den möjligheten finns?
– Om det nu är så att denna nya möjlighet att söka pengar för föreningar finns så är frågan vilka kriterier är det då som ska uppfyllas för att få en sådan ansökan beviljad?
– Hur görs utvärderingen av föreningens integrationsfrämjande aktiviteter?
Att jag ställer de här frågorna är inte för att jag på något sätt missunnar CCC Ungdom Orsa att få ekonomisk hjälp för sin verksamhet. Bland det viktigaste vi har i Orsa så är det våra barn och ungdomar. Orsaken att jag ställer frågorna är istället för att jag tycker förutsättningarna för föreningar att söka ekonomisk hjälp av kommunen ska vara förutbestämda, lika och den informationen ska vara lätt tillgänglig för alla. Min förhoppning på svar är att få ett svar som öppnar upp för mer stöd till föreningslivet i Orsa.
Annika Persson
Vänsterpartiet Orsa

Svar på interpellation från Annika Persson angående CCC unga
I januari i år beslutade kommunstyrelsen att de pengar som kommunen fått i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen skall användas över tre år och att beslut om fördelning av medlen tas av kommunstyrelsens arbetsutskott, nuvarande utskottet för strategi och utveckling. En mindre del av pengarna har avsatts för rena föreningsbidrag till integrationsfrämjande insatser.
Utskottet beslutade den 7 juni att ur integrationsmedlen bevilja bidrag till lokalkostnader för ett projekt initierat av CCC unga. Av beslutet framgår att projektet ska genomföras i samarbete med verksamhetsområdena Samhälle och Lärande samt ha en tydlig integrationsinriktning och motverka utanförskap. Projektet ska löpa under tre år med årliga avstämningar att syftet uppfylls.
Projektet kommer att bedrivas i ett tätt samarbete mellan föreningen och kommunen. En projektgrupp med bred förankring i den kommunala organisationen kommer att tillsammans med föreningen utgöra en viktig del i arbetet. Den kommer att vara en viktig del i att säkra integrationsinriktningen i projektet och en del i utvärderingen. Det är verksamhetsområde Samhälle och därmed utskottet för samhälle som är ansvarig part inom kommunen. Kommunen har valt att hyra lokal och upplåta den i stället för att ge bidrag till den ideella föreningen. Det är alltså inte fråga om ett rent föreningsbidrag utan ett projekt mellan föreningen och kommunen.
Jag tycker att det initiativ som kom ifrån CCC unga är mycket bra och det finns goda möjligheter att det projekt som startats kommer att bli lyckosamt ur flera aspekter. Föreningen och ungdomarna har en drivkraft och ett engagemang som är viktigt att ta tillvara. Ungdomens Hus har länge signalerat att det behövs fler alternativ för våra ungdomar till en meningsfull fritid och då främst för dem som har ett motorintresse. Nu har vi gjort det möjligt att motverka utanförskap och främja integrationen precis som integrationsmedlen är avsedda att användas.
I kommunens målarbete har tryggheten för barn och unga lyfts upp som ett högt prioriterat område. Det initiativ som CCC unga tagit ligger helt i linje med detta målområde och är därför viktigt att uppmuntra. Om fler förslag kommer ska vi naturligtvis även pröva dem i positiv anda. Möjligheter och villkor måste prövas från fall till fall.
Mikael Thalin
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige bifaller Vänsterpartiets motion, 2016-06-20

MOTION 2015-02-23

Till Kommunfullmäktige, Orsa kommun

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromisslösning i betygsfrågan. 100 skolor i landet får möjlighet att på prov införa betyg redan från åk 4 och de kommuner som vill delta i försöket, får ansöka om att delta.

Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för regeringens förslag. Det nya betygssystemet, med betyg från åk6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte hunnit utvärderas.

Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro. Vänsterpartiet Orsa vill därför att Kommunfullmäktige beslutar att försöket med betyg i årskurs 4 inte skall prövas i vår kommun.

För Vänsterpartiet i Orsa

Annika Persson och Tony Samuelsson

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar