Nu firar vi Kvinnodagen den 8 mars!

Välkomna alla kvinnor att fira 8 mars tillsammans!

Restaurang Byrackarn i Orsa kl. 19.00-22.00
Teater, musik, fika och kanske lite dans…
Välkomna ☕️

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | 2 kommentarer

Vi har haft årsmöte

Vänsterpartiet Orsa har haft ett välbesökt årsmöte på restaurang Byrackan. Det serverades god vegetarisk soppa med bröd. På dagordningen stod bland annat val av en ny styrelse.

Till ny ordförande valdes Margareta Jansson. Till ledamöter i styrelsen valdes Annika Lemme, Petri Stenport och Tony Samuelsson. Vår nya kassör heter Anders Johansson.

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Varför tigger rumänska romer i Sverige?

Rom betyder människa.

På tisdagskvällen höll författaren och folkbildaren Bennie Åkerfeldt ett underhållande och informativt föredrag om rumänska romer i Sverige. Varför kommer de hit? Varför tigger de här? Många myter om romer kunde Bennie vederlägga och han menar att för romerna är tiggande inte förnedrande utan ett hårt arbete. Visserligen längst ner på status-skalan, men dock ett jobb som gör att de kan försörja sig bättre än om de skulle stanna i Rumänien, där de är utsatta för systematisk diskriminering. Att ge en rom en slant då och då är det bästa sättet att bidra till ett bättre liv i Rumänien, menar Bennie. Han är själv rom och har skrivit flera böcker om den folkgrupp han tillhör, och som är i etnisk minoritet i flera europeiska länder.

img_1611

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Interpellation från V

Senaste kommunfullmäktige 2016-09-26 ställde V i Orsa en interpellation angående föreningsbidragen. Kommunen har kriterier för vad och hur mycket och hur olika föreningsbidrag finansieras. Helt plötsligt gäller inte det utan kommunen ger ekonomiskt stöd med pengar för integration som kommunen fått pga den stora andelen asylsökande som kom hösten 2015. Det blir tydligare och tydligare att det inte finns någon styrning och ledning av kommunens integrationsarbete. Vi i V i Orsa tycker fortfarande att kommunen skulle behöva en integrationschef. Här nedan kan ni läsa vår interpellation och även det svar vi fick.

Interpellation till Mikael Thalin
Allmännyttiga och ideella föreningar i Orsa har möjlighet att söka integrationsbidrag för olika typ av aktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastslagit ett belopp om 200 000 kr för år 2016 som extra stöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas en gång under ett år med ett maxbelopp om 40 000 kr. Informationen på Orsa kommuns hemsida om denna möjlighet är väldigt bristfällig.
CCC Ungdom Orsa har beviljats ett bidrag med högst 250 000 kr/ år i 3 år. Bidraget belastar den summa på 15,4 miljoner som Orsa kommun fått från staten för integrationsfrämjande åtgärder pga. så många flyktingar som kom till Orsa hösten 2015. Vad som framgår är denna ansökan om ekonomisk hjälp inte något som behandlats inom ramen för föreningsbidrag.
– Är detta pengar som alla föreningar kan söka?
– Varför har i så fall inte information gått ut till alla föreningar att den möjligheten finns?
– Om det nu är så att denna nya möjlighet att söka pengar för föreningar finns så är frågan vilka kriterier är det då som ska uppfyllas för att få en sådan ansökan beviljad?
– Hur görs utvärderingen av föreningens integrationsfrämjande aktiviteter?
Att jag ställer de här frågorna är inte för att jag på något sätt missunnar CCC Ungdom Orsa att få ekonomisk hjälp för sin verksamhet. Bland det viktigaste vi har i Orsa så är det våra barn och ungdomar. Orsaken att jag ställer frågorna är istället för att jag tycker förutsättningarna för föreningar att söka ekonomisk hjälp av kommunen ska vara förutbestämda, lika och den informationen ska vara lätt tillgänglig för alla. Min förhoppning på svar är att få ett svar som öppnar upp för mer stöd till föreningslivet i Orsa.
Annika Persson
Vänsterpartiet Orsa

Svar på interpellation från Annika Persson angående CCC unga
I januari i år beslutade kommunstyrelsen att de pengar som kommunen fått i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen skall användas över tre år och att beslut om fördelning av medlen tas av kommunstyrelsens arbetsutskott, nuvarande utskottet för strategi och utveckling. En mindre del av pengarna har avsatts för rena föreningsbidrag till integrationsfrämjande insatser.
Utskottet beslutade den 7 juni att ur integrationsmedlen bevilja bidrag till lokalkostnader för ett projekt initierat av CCC unga. Av beslutet framgår att projektet ska genomföras i samarbete med verksamhetsområdena Samhälle och Lärande samt ha en tydlig integrationsinriktning och motverka utanförskap. Projektet ska löpa under tre år med årliga avstämningar att syftet uppfylls.
Projektet kommer att bedrivas i ett tätt samarbete mellan föreningen och kommunen. En projektgrupp med bred förankring i den kommunala organisationen kommer att tillsammans med föreningen utgöra en viktig del i arbetet. Den kommer att vara en viktig del i att säkra integrationsinriktningen i projektet och en del i utvärderingen. Det är verksamhetsområde Samhälle och därmed utskottet för samhälle som är ansvarig part inom kommunen. Kommunen har valt att hyra lokal och upplåta den i stället för att ge bidrag till den ideella föreningen. Det är alltså inte fråga om ett rent föreningsbidrag utan ett projekt mellan föreningen och kommunen.
Jag tycker att det initiativ som kom ifrån CCC unga är mycket bra och det finns goda möjligheter att det projekt som startats kommer att bli lyckosamt ur flera aspekter. Föreningen och ungdomarna har en drivkraft och ett engagemang som är viktigt att ta tillvara. Ungdomens Hus har länge signalerat att det behövs fler alternativ för våra ungdomar till en meningsfull fritid och då främst för dem som har ett motorintresse. Nu har vi gjort det möjligt att motverka utanförskap och främja integrationen precis som integrationsmedlen är avsedda att användas.
I kommunens målarbete har tryggheten för barn och unga lyfts upp som ett högt prioriterat område. Det initiativ som CCC unga tagit ligger helt i linje med detta målområde och är därför viktigt att uppmuntra. Om fler förslag kommer ska vi naturligtvis även pröva dem i positiv anda. Möjligheter och villkor måste prövas från fall till fall.
Mikael Thalin
Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Kommunfullmäktige bifaller Vänsterpartiets motion, 2016-06-20

MOTION 2015-02-23

Till Kommunfullmäktige, Orsa kommun

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromisslösning i betygsfrågan. 100 skolor i landet får möjlighet att på prov införa betyg redan från åk 4 och de kommuner som vill delta i försöket, får ansöka om att delta.

Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för regeringens förslag. Det nya betygssystemet, med betyg från åk6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte hunnit utvärderas.

Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro. Vänsterpartiet Orsa vill därför att Kommunfullmäktige beslutar att försöket med betyg i årskurs 4 inte skall prövas i vår kommun.

För Vänsterpartiet i Orsa

Annika Persson och Tony Samuelsson

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Här är kommunalrådets svar på V:s interpellation

Svar på interpellation från Annika Persson angående tillfälligt stöd pga flyktingsituationen

Orsa Kommun erhöll i december totalt 15,4 miljoner som ett tillfälligt statligt stöd 2015-2016 för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen. Kommunfullmäktige beslöt i februari att pengarna skulle fördelas över tre år 2016-2018, att de inte ska gå till utgifter som kan återsökas från migrationsverket och att KS au beslutar om fördelningen. KF beslutade också att KS ska anta en integrationsstrategi som utgångspunkt för insatser och åtgärder.

Den pågående omorganisationen innebär att det skapas ett nytt verksamhetsområde med tillhörande utskott för Samhälle, där bl a integrationsfrågorna och näringslivsfrågorna samlas. Detta arbete har uppmärksammat behovet av att samordna arbetet med strategidokumenten. Därför har arbetet med integrationsstrategin tillfälligt stannat upp genom ett beslut i Kultur- och serviceutskottet. Inriktningen i det förslag till integrationsstrategi som tagits fram är språk, arbete, utbildning och delaktighet i samhället.

För att snabbt komma igång med ett konkret arbete har KS au fattat inriktningsbeslut om ett antal åtgärder trots avsaknad av en antagen strategi. Förvaltningen har gjort en inventering av möjliga åtgärder och projekt, där inriktningen i förslaget till integrationsstrategi har varit utgångspunkten. KS au beslutade vid sitt möte den 26 april att ge klartecken till 15 olika projekt. Merparten av dem löper över flera år.

Några exempel:

 • Anställa arbetsledare inom AME, i inledningsskedet för utomhus- och grönytejobb under barmarkssäsongen med inriktning mot ungdomar. Redan igång.
 • Idrottsutrustningsbibliotek, som lånar ut idrottsutrustning till nyanlända.
 • AME anställer nyanlända med stöd från Arbetsförmedlingen. Används för personer som uppbär försörjningsstöd vilket direkt påverkar kostnaderna där. Redan igång.
 • Anställa samverkans- och praktikansvarig, inkl feriepraktikanter.
 • Integrationsbonus för kommunanställda alt handledararvode till den som är personligen ansvarig för praktikanter.
 • Finansiering av utländsk litteratur och extra datorer för målgruppen nyanlända på biblioteket.
 • Anställa en medarbetare på näringslivsfunktionen som på halvtid arbetar med integration mot näringslivet, tillsammans med övrig personal.
 • Delfinansiering av Leaderprojektet ”Mångfald i centrum”. Projektet ska skapa nya verksamheter och företagande i form av butiker eller mötesplatser.
 • Delfinansiering av avgiftsfri musikskola och inköp av instrument. Förutom förbättrad integration är insatsen till nytta för alla skolungdomar i Orsa och till nytta för Orsas kulturliv och varumärke. Förberedelse pågår.

Mikael Thalin

Kommunstyrelsens ordförande

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Interpellation till kommunalrådet

OBS: Svar kommer först på Kommunfullmäktige den 20 juni …

Angående tillfälligt stöd pga. Flyktingsituationen

Till: Kommunalrådet Mikael Thalin

De asylsökande i Orsa har nu varit här i drygt ett halvår. Livet som asylsökande är i stort sett ett liv som är satt på paus och man får leva i en parallellvärld till oss övriga. Väntetiden för att få sitt asylärende prövat är cirka 700 dagar. Det är 700 dagar då du inte får börja jobba, inte får börja läsa svenska på SFI, i många fall inte välja vad du får äta, inte välja vilka du bor med och inte heller var du vill bo. När du inte kan språket eller känner till kulturen är det inte lätt att hitta ett sammanhang där du kan känna dig välkommen och behövd. Detta är ett utanförskap som är psykiskt tärande och många börjar må väldigt dåligt. För att underlätta integrationen och minska utanförskapet har kommunen fått en stor summa pengar.

På kommunfullmäktige den 15 februari 2016 fattades beslut om att det tillfälliga stödet på 15,4 miljoner pga. flyktingsituationen skulle periodiseras med en tredjedel för varje år under 2016-2018.

I beslutet ingick att en integrationsstrategi ska upprättas för insatser och åtgärder som kommunstyrelsen ska besluta om för att säkerställa att snabbt och strukturerat komma igång med de insatser för vilka medlen är avsedda.

 • Hur går det med integrationsstrategin?
 • Vilka insatser och åtgärder har man redan börjat med?
 • Vilka insatser och åtgärder är planerade för resten av 2016?

 

Vänsterpartiet

Annika Persson

20160329

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

946192_1698256313764797_5705120833213544836_n

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Dags för årsmöte

Nu är det dags för årsmöte!!

På söndag den 13 mars kl. 14.00 blir det möte och lunch hemma hos Annika i Skattungbyn.

Varmt Välkomna!

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar

Inbjudan Kvinnodagen 8 mars

VI VILL VÄLKOMNA ALLA KVINNOR TILL ORSA LÄRCENTRUM DEN 8 MARS FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA INTERNATIONELLA KVINNODAGEN.

Vi träffas för att samtala om kvinnors rättigheter, erfarenheter och situation i Orsa och resten av världen. TID: 17.30

Vi bjuder varandra på sång, dans och fika!

Vi vill uppmuntra och skapa tillfälle för kvinnor i Orsa att mötas, för att få nya vänner och kontakter.

Varmt välkomna den 8:e mars,

Sprid ordet till din mamma, din mormor, farmor, din syster, din dotter, dina vänner ♥

Publicerat i Vänsterpartiet i Orsa | Lämna en kommentar