Gjort i utskott Lärande

Kommunstyrelsens Utskott Lärande:

Annika Lemme, ersättare.

 

Sammanträde 2014-10-15

Liten rapport från senaste mötet med BUU (Barn och utbildningsutskottet).

På dagordningen fanns 3 beslutspunkter varav 2 av dom inte fanns med några underlag för beslut förutom en mening per ärende.

2. Översyn av samarbetsformer med Skattunge friskola

3. Översyn av förskoleplatser, antal barn och bemanning inför 2018.

Jag framförde kritik mot att inga skriftliga underlag fanns med kallelsen inför BUU till beslutspunkterna 2 och 3. Det gjorde att jag varken kunde få veta bakgrunden till varför besluten skulle tas och heller inte vad som det var tänkt att beslutas om.

Ordförande Jan Loven hade svårt att förstå min kritik och vi hade en diskussion om demokrati, rättigheten till bra underlag för att kunna fatta bra beslut men jag framförde också att det är viktigt att alla som vill hänga med i vad ”skolpolitikerna” gör ska ha möjlighet att genom protokollen förstå vad det fattats beslut om.

 

Redovisning från besök på förskolorna Harabacken, Lillån och brantudden den 13 oktober 2015

Kontaktpolitiker: Annika Persson (V)

Tisdagen den 13 oktober mellan 8-15.30 var jag på besök på förskolorna Harabacken, Lillån och Brantudden. Efter kontakt med förskolecheferna Anette och Agneta så fick jag ett schema för dagen.

8-9.30 Harabacken.

10.11.30 Lillån

11.30-13 Lunch med förskolecheferna

13-15.30 Brantudden

Tyvärr så var inte schemat avstämt med personalen så på Harabacken och Lillåns förskolor hade personalen i stort sett ingen tid att presentera verksamheten för mig. På Brantudden hade personalen på den avdelningen jag besökte först planeringstid så vi hade möjlighet att sitta ner och prata.

Harabacken

Sammanfattningen av besöket här är att de har hög beläggning på förskolan (18 barn). På eftermiddagarna så slås förskolan ihop med fritids vilka också i dagsläget har ytterligare 18 barn.

Det är svårt med personal som har delade tjänster. Personalen ska själva hitta vikarier vid sjukdom. När jag var där hade en personal precis blivit sjukskriven i 8 veckor och de hade svårt att få tag i vikarie.

Personalen behöver mer planeringstid.

Personalen påpekade att det finns beslut från 2009 om att de ska få arbetskläder men beslutet har inte följts. Vad jag förstod fanns det varken i år eller nästa år budgeterat för arbetskläder.

Personalen påpekade också att det fungerade dåligt med både städningen och övriga vaktmästarsysslor som Byutvecklingsföreningen ska sköta tex. Skottning, sandning, gräsklippning. Personalen upplever ett stressmoment att dom ska behöva tjata för att det ska fungera. Förra vintern var det stora problem med just halka både i trappan upp från parkeringen och ute på planen framför förskolan.

Lillån

Lillåns förskola upplevde jag väldigt kaotisk. Även här är det en hög beläggning. 18 barn på båda avdelningarna och stor del av barnen har heldagar på förskolan. Detta gör att det finns ingen möjlighet till någon planeringstid över huvud taget. Personalen upplevde stor stress.

Det är 10 olika nationaliteter och flera barn som inte kan svenska vilket försvårar kommunikationen både mellan barnen och mellan barn och personalen.

Brantudden

Brantudden var den förskolan som jag upplevde hade bäst balans i verksamheten. Eftersom dom är fyra avdelningar så har dom större möjlighet att hjälpa varandra och därmed också få möjlighet till planeringstid vilket gör att det är lättare att få kvalitet i verksamheten.

De har inlett ett samarbete med Navet, BVC och friskolerektorerna.

Personalen här tog också upp frågan om arbetskläder och hänvisade till beslut tagna 2009.

På grund av att det finns en intern konflikt mellan personalen i köket så har det också påverkat både kvaliteten på matlagningen och arbetsmiljön.

Förskolerektorerna

Har en önskan att det fanns en pott med centrala pengar att söka när det finns extra behov tex på Lillåns förskola där det är 10 nationaliteter och flera barn som inte alls kan svenska samtidigt som barnen i stor utsträckning är heltid. Funderingar finns även på att flytta personal från annan förskola till Lillån för att förstärka.

Idag saknas planeringstid och pedagogisk utvecklingstid på både Harabacken och Lillån. Friskolerektorerna har tagit fram ett förslag på hur de skulle kunna organisera verksamheten för att få till planeringstid. Detta förslag ska förhandlas med facken kommande vecka. Om det går att få till i praktiken är de inte säkra på.

Idag placeras barn i förskolorna efter var det finns plats och till viss mån efter föräldrarnas önskemål. Det hade varit mycket bättre om placeringen kunde ske efter bedömning av barnens behov. Det finns också en fixering vid antal barn per personal (6) både vid placering och hos viss personal. Om man utgår från barnens behov så hade troligtvis vissa grupper behövt vara mindre och andra hade kanske kunnat vara större.

En önskan finns att det skulle finnas mer luft i verksamheten (mer resurser) för att både kunna planera den och genomföra den med högre kvalitet.

Mina reflektioner

Att jobba inom förskolan är ett både ansvarsfullt, viktigt och intensivt. Jag upplevde att det finns ett stort engagemang och en ansvarskänsla för att få till en bra verksamhet. Att personalen ska ha utvecklings- och planeringstid känns som absolut nödvändigt om de ska kunna hålla en kvalitet i verksamheten.

Arbetsmiljön för personalen på Lillåns förskola upplevde jag vid mitt besök var undermålig och personalen kändes mycket stressade och frustrerade.

Jag uppskattade att båda förskolerektorena tog sig tid att prata med mig och att de har en bra bild av vad det innebär med kvalitet i verksamheten och att dom också känner en frustration när de inte kan ge de rätta förutsättningarna.

 

Redovisning från besök på Orsaskolan den 21 september 2015

Kontaktpolitiker: Annika Persson (V)

Måndagen den 21 september mellan 8-14 var jag tillsammans med Bengt-Åke Svahn (Kd) på besök på Orsaskolan i vår roll som kontaktpolitiker.

I stora drag såg dagen ut som nedan:

8.00 – 8.30: Träff med rektor Lena Rowa. Det Lena speciellt ville betona är att Orsaskolan har alldeles för lite resurser för nyanlända elever som inte kan svenska. Orsaskolan har i stort sett inga modersmålslärare, ingen språkhandledare/studiehandledare och endast en SVA-lärare. Detta gör att dessa elever har väldigt svårt att tillgodose sig undervisningen.

8.30 – 9.10: Teknik årskurs 7. Dagens ämne var kommunikation. Hur tekniken för kommunikation har förändrats över tid. Från röksignaler till datorer och internet.

9.25–10.35: Matte, årskurs 8. Matteprov. Lugnt och tyst.

10.55–11.45: SVA(Svenska för invandrare).

12.00: Lunch i matsalen.

12.20–13.25: SO årskurs 7. Tema yttre krafter i landskapet. Först gemensam genomgång, sen film och sen jobbade eleverna självständigt med skriftliga uppgifter. Rörigt under det självständiga arbetet.

13.30–14.00: Engelska, årskurs 9. Tema källkritik. Hur bedömer man att en källa är trovärdig/pålitlig eller inte.

Synpunkter som kom fram från personalen:

Rektorn hade planerat vårt besök så att vi skulle bli medvetna om svårigheterna för de nyanlända elever som inte kan svenska. I stort sett fanns det några elever i varje klass vi besökte som kunde väldigt lite eller nästan ingen svenska alls. Detta var något som även de andra lärarna bekräftade. Speciellt SVA-lärare (svenska för invandrare) betonade att eftersom det inte finns någon språkhandledare/studiehandledare som gör en ”plan” för hur dessa elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen så blir det väldigt svårt för dom. Det finns bara en SVA-lärare på Orsaskolan, vilket inte är tillräckligt.

I stort sett finns det inga modersmålslärare heller vilket gör att dessa ungdomar inte utvecklar sitt eget språk vilket i sin tur gör att dom har svårare att lära sig ett annat språk(svenska).

Rektorn berättade även att hon hade behövt en speciallärare (eller flera) som då hade kunnat hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Specialläraren kompetens är att hitta möjligheter för elever med särskilda svårigheter gällande inlärningen i framförallt språk-, skriv-, läs- eller matematikutveckling.

 Mina synpunkter:

Det var trevligt att vara på besök på Orsaskolan. Många härliga ungdomar och de lärare och personal jag träffade hade ett stort engagemang.

Det blev väldigt tydligt att de elever som inte kan svenska men sitter med på lektionerna inte har någon möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Min åsikt är att det absolut behövs en språkhandledning så att dessa elever får en rimlig chans att tillgodogöra sig undervisningen.  /Annika Persson

 

 

 

2014-06-12: Reservation

Härmed reserverar sig Vänsterpartiet mot BUN:s beslut den 12 juni 2014 att avslå ekonomiska resurser ska tillföras Harabackens förskola för att säkerställa att behålla tillagningen av förskolans måltider.

Vänsterpartiet reserveras sig därför att ingen utredning vare sig praktisk eller ekonomisk presenterades vid BUN:s möte den 12 juni 2014. Det enda muntliga informationen var att kostenheten har gjort en besparing på drygt 200 000 kr på kostenheten p.g.a. av indragning av kokersketjänsten på Harabacken. Kostnader för körning av maten och inte heller kostnader för inhyrning av Skattungeservice för att sköta disk mm redovisades inte. Spekulationer gjordes om eventuella samlösningar med Skattunge friskola men inga konkreta underlag presenterades.

Vänsterpartiet vill ha presenterat vilka kostnader finns för maten, körning, inhyrning av Skattungeservice  och även olika praktiska möjligheter till lösning för att matlagningen ska kunna behållas på Harabackens förskola.

Harabackens förskola har under så många år inkluderat odling, matlagning, hållbarhetsfrågor i sitt pedagogiska arbete och därmed varit Grön Flagg certifierat under 10 år. Detta är ett viktigt arbete med ett stort engagemang från både personalen och föräldrar och förtjänar ett mycket bättre beslutsunderlag än vad som presenteras.

Annika Persson,

Ordinarie ledamot för Vänsterpartiet

2014-04-25: Vänsterpartiet lämnar reservation till BUN:s budgetram för 2015. Inlämnad till BUN:s möte den 24 april 2014.

Jag vill betona att det inte är neddragningar av budgetram i förhållande till föregående års budgetar men det blir neddragningar i förhållande till det ekonomiska utfall som har varit minst de senaste fem åren. Detta innebär ju i praktiken att man måste både göra BUN:s verksamhet mer effektiv men även neddragningar i själva verksamheten. Vänsterpartiet ser att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdats och då krävs ofta ekonomiska resurser, t.ex vid språkintroduktion, fortbildning av förskollärare och lärare, behov av speciallärare, pedagogisk utveckling. Eftersom inte budgetförslaget utgått vare sig från en verksamhetsplanering eller en behovsutredning så är det i stort sett bara gissningar vilka ekonomiska ramar BUN:s verksamhet behöver för att fylla de behov som finns. Det presenterades inte heller någon konsekvensutredning vad föreslagen budget skulle innebära för verksamheten.

 Reservation

Härmed reserverar jag mot Barn- och utbildningsnämndens(BUN) beslut angående budgetram för driftsbudgeten 2015. Mitt yrkande är att förvaltningens förslag till budgetram 2015 utökas med 2 miljoner.

BUN har under åtskilliga år inte lyckats att få budget i balans och jag tycker därmed att beslutade budgetram för 2015 inte är realistisk. Den ekonomiska prognosen vid BUN:s möte den 24 april 2014 är närmare 1,4 miljoner minus. Detta trots att BUN fått ett omställningsanslag på 1 miljon. Under 2014 har även en rektorstjänst och en förskolechefstjänst varit vakanta och det har även skett neddragningar av flera tjänster inom skola och förskola. Bara grundskolan är budgeterat närmare 3 miljoner mindre än det ekonomiska utfallet 2013.

Även om det pågår ett arbete för att få ut mesta möjliga kvalitet för varje krona så anser Vänsterpartiet att med hänvisning till många föregående års misslyckande att få budget i balans att det inte är realistiskt med ytterligare neddragningar. Fortfarande finns stora behov att fylla för att alla barn i förskola och skola ska få en kompetent utbildning. Det är även lika viktigt att den personal som jobbar i skola och förskolor ska känna att de har en rimlig arbetsbelastning.

Annika Persson

Ordinarie ledamot för Vänsterpartiet

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *