Gjort i KS och KF

Kommunstyrelsen: Petri Stenport, ordinarie ledamot 

                                         Annika Lemme, ersättare

                                            Tony Samuelsson, ersättare

Kommunfullmäktige: Margareta Jansson, ordinarie ledamot.

                                            Annika Lemme, ordinarie ledamot.

                                        Ersättare: Tony Samuelsson och Anders Johansson

 

 

Vårt remissvar till Trafikverket, diarienummer TRV 2015/14393.

3 februari 2019

Trafikverkets plan för ny vägsträckning  E 45 Trunna -Vattnäs

I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål.

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.”

Ett delmål för mål 13 är 13.2Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Vänsterpartiet i Orsa konstaterar att Trafikverkets förslag för att förbättra trafiksituationen på sträckan Vattnäs-Trunna inte beaktar riksdagens beslut för att uppnå en hållbar utveckling.

Förslaget kommer istället att försvåra möjligheterna att nå Sveriges miljömål.

Trafikverkets förslag ger en tidsvinst för genomfartstrafiken med mindre än 2 min.

Konsekvenserna för de boende utefter vägen kommer att bli:

Betydligt högre trafikbuller på grund av högre trafikhastighet.

Mer trafik på byvägarna för att kunna leta sig fram till de få påfarterna.

Vägen kommer att vara ett permanent hinder för alla som vill kunna förflytta sig i området.

Stora ingrepp i ett unikt kulturlandskap.

Försämrade möjlighet till att nyttja jordbruksmarkerna.

Allt detta för en beräknad kostnad på 210 miljoner

För Orsas bästa uppmanar Vänsterpartiet Trafikverket att utreda hur man lämpligast rustar befintlig väg för en hastighet av 60 km/h. Med väg för cyklister och fotgängare skild från biltrafiken. Samt att man anpassar vägbredd och påfarter så att en rimlig trafiksäkerhet uppnås.

För landets bästa kan de miljoner som då skulle sparas användas för att ställa om landets trafiksektor utifrån de av riksdagen antagna miljömålen som är en förutsättning för att våra barn och barnbarn ska kunna ha en rimlig framtid på jorden.

Vänsterpartiet i Orsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Orsa 5 feb 2018

Beslutsärende 3: Svar på motion om Koppången som nationalpark

Vänsterpartiet yrkar på återremiss av motionens första att-sats, att utreda faktiska för- och nackdelar med nationalparksbildande.

Motivering: Kommunens och strategi-utskottets utredningsunderlag behöver kompletteras. Vi yrkar att de faktiska för och nackdelarna utreds genom att kommunen tar kontakt med Naturvårdsverket, och efter diskussioner och möten, ger klartecken till en förstudie. Förstudien bekostas av NV och är ej bindande för kommunen.

Förstudien kan ge svar på de nu outredda frågorna, vad som händer med jakten, friluftslivet och slitaget på Koppången, om den blir nationalpark. Och vad det innebär för besöksnäring, turism och arbetstillfällen.

En förstudie som bygger på fakta, där alla aktörer hörs, är också ett mer demokratiskt underlag för den lokala opinionen att reagera på.

Vänsterpartiet Orsa

 

Kommunfullmäktige 2016-09-26

Senaste kommunfullmäktige ställde V i Orsa en interpellation angående föreningsbidragen. Kommunen har kriterier för vad och hur mycket och hur olika föreningsbidrag finansieras. Helt plötsligt gäller inte det utan kommunen ger ekonomiskt stöd med pengar för integration som kommunen fått pga den stora andelen asylsökande som kom hösten 2015. Det blir tydligare och tydligare att det inte finns någon styrning och ledning av kommunens integrationsarbete. Vi i V i Orsa tycker fortfarande att kommunen skulle behöva en integrationschef. Här nedan kan ni läsa vår interpellation och även det svar vi fick.

Interpellation till Mikael Thalin
Allmännyttiga och ideella föreningar i Orsa har möjlighet att söka integrationsbidrag för olika typ av aktiviteter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fastslagit ett belopp om 200 000 kr för år 2016 som extra stöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas en gång under ett år med ett maxbelopp om 40 000 kr. Informationen på Orsa kommuns hemsida om denna möjlighet är väldigt bristfällig.
CCC Ungdom Orsa har beviljats ett bidrag med högst 250 000 kr/ år i 3 år. Bidraget belastar den summa på 15,4 miljoner som Orsa kommun fått från staten för integrationsfrämjande åtgärder pga. så många flyktingar som kom till Orsa hösten 2015. Vad som framgår är denna ansökan om ekonomisk hjälp inte något som behandlats inom ramen för föreningsbidrag.
– Är detta pengar som alla föreningar kan söka?
– Varför har i så fall inte information gått ut till alla föreningar att den möjligheten finns?
– Om det nu är så att denna nya möjlighet att söka pengar för föreningar finns så är frågan vilka kriterier är det då som ska uppfyllas för att få en sådan ansökan beviljad?
– Hur görs utvärderingen av föreningens integrationsfrämjande aktiviteter?
Att jag ställer de här frågorna är inte för att jag på något sätt missunnar CCC Ungdom Orsa att få ekonomisk hjälp för sin verksamhet. Bland det viktigaste vi har i Orsa så är det våra barn och ungdomar. Orsaken att jag ställer frågorna är istället för att jag tycker förutsättningarna för föreningar att söka ekonomisk hjälp av kommunen ska vara förutbestämda, lika och den informationen ska vara lätt tillgänglig för alla. Min förhoppning på svar är att få ett svar som öppnar upp för mer stöd till föreningslivet i Orsa.
Annika Persson
Vänsterpartiet Orsa
————————————————————————————-
Svar på interpellation från Annika Persson angående CCC unga
I januari i år beslutade kommunstyrelsen att de pengar som kommunen fått i extra statsbidrag med anledning av flyktingsituationen skall användas över tre år och att beslut om fördelning av medlen tas av kommunstyrelsens arbetsutskott, nuvarande utskottet för strategi och utveckling. En mindre del av pengarna har avsatts för rena föreningsbidrag till integrationsfrämjande insatser.
Utskottet beslutade den 7 juni att ur integrationsmedlen bevilja bidrag till lokalkostnader för ett projekt initierat av CCC unga. Av beslutet framgår att projektet ska genomföras i samarbete med verksamhetsområdena Samhälle och Lärande samt ha en tydlig integrationsinriktning och motverka utanförskap. Projektet ska löpa under tre år med årliga avstämningar att syftet uppfylls.
Projektet kommer att bedrivas i ett tätt samarbete mellan föreningen och kommunen. En projektgrupp med bred förankring i den kommunala organisationen kommer att tillsammans med föreningen utgöra en viktig del i arbetet. Den kommer att vara en viktig del i att säkra integrationsinriktningen i projektet och en del i utvärderingen. Det är verksamhetsområde Samhälle och därmed utskottet för samhälle som är ansvarig part inom kommunen. Kommunen har valt att hyra lokal och upplåta den i stället för att ge bidrag till den ideella föreningen. Det är alltså inte fråga om ett rent föreningsbidrag utan ett projekt mellan föreningen och kommunen.
Jag tycker att det initiativ som kom ifrån CCC unga är mycket bra och det finns goda möjligheter att det projekt som startats kommer att bli lyckosamt ur flera aspekter. Föreningen och ungdomarna har en drivkraft och ett engagemang som är viktigt att ta tillvara. Ungdomens Hus har länge signalerat att det behövs fler alternativ för våra ungdomar till en meningsfull fritid och då främst för dem som har ett motorintresse. Nu har vi gjort det möjligt att motverka utanförskap och främja integrationen precis som integrationsmedlen är avsedda att användas.
I kommunens målarbete har tryggheten för barn och unga lyfts upp som ett högt prioriterat område. Det initiativ som CCC unga tagit ligger helt i linje med detta målområde och är därför viktigt att uppmuntra. Om fler förslag kommer ska vi naturligtvis även pröva dem i positiv anda. Möjligheter och villkor måste prövas från fall till fall.
Mikael Thalin
Kommunstyrelsens ordförande

 

Kommunfullmäktige 2016-04-04

Det ärende som stack ut var de ekonomiska målen för 2016-2018.

Vänsterpartiet valde att instämma i Socialdemokraternas yrkande att anta ett resultat på 6 miljoner på driftsbudgeten för 2016, det överstämmor med nivån för tidigare år när ekonomin varit god. Majoriteten ville anta ett resultat på 8 miljoner, för att spara och ha på kistbotten till åren 2017-2018 som enligt prognosen ser sämre ut för kommunerna än 2016. Vi tycker dock att det ska satsas 2 miljoner extra för att få bort delade turer och på en bättre bemanning på våra äldreboenden, att att det ska göras nu.

Vi lämnade också in en interpellation till kommunalrådet, om vilka satsningar och åtgärder man gör för de asylsökande i Orsa. Kommunen har fått 15,4 miljoner av staten för att underlätta integrations och minska utanförskapet. Vad gör man? Och vad tänker man göra? Tyvärr får vi vänta på svaret till nästa kommunfullmäktige, den 20 juni.

Vänsterpartiet lämnade också in tre motioner, en om lokalt aktivitetsstöd för idrottsföreningar, en andra om kommunala lokaler, den tredje om att inrätta ett ungdomsråd i Orsa

Se dem i sin helhet på sidan för Motioner

 

Kommunstyrelsen 2015-11-09

Ärende 2: Drift- och Investeringsbudget 2016

Budgetprognosen ser bra ut i början av november enligt ekonomichef Johan Hult. Orsas invånare ökar och skatteunderlaget ser ca 1,7 miljoner bättre ut än vid förra befolkningsprognosen i oktober som visade ett minus med nästan samma siffra, ca 1,7 miljoner. Det ekonomiska målet på 2,5 miljoner är därmed säkrat.

Investeringsbudgeten togs i sin helhet med tillägget att ett antal miljoner investeras i kommunens Stadsnät för att påskynda grävning och anslutning till de som vill ha kommunens fiberkabel, särskilt i befolkningstäta områden där privata aktörer nu försöker locka kunder.

Igår togs budgeten för 2016 i kommunstyrelsen. Vänsterpartiet stödde Socialdemokraternas budgetförslag att lägga extrapengar (754 tkr) till äldreomsorgen. Det handlar i huvudsak om att höja grundbemanningen som i nuläget ligger på en låg nivå i Orsa. Det handlar också om förmånen att ha fria arbetskläder.

Majoriteten med den borgerliga alliansen + Mp röstade dock ner förslaget. De förlitar sig på det riktade och villkorade bidrag till äldreomsorgen som S, V och Mp kommit överens om att ge kommunerna. De hoppas således på att den röd-gröna regeringens budget går igenom riksdagen, vilket är glädjande att höra.

 

 

 

Kommunfullmäktige 2015-09-28

Ärende 10: Reviderade avfallsföreskrifter och förslag till avfallstaxa 2016

Det ärende som diskuterades mest på kommunfullmäktige på måndagen den 28 september var avfallsföreskrifterna.

Det förslag som tagits fram var att alla fastigheter inklusive fritidsfastigheter ska betala en grundavgift. Grundavgiften är den del som ska täcka utgifterna för att vi i kommunen har en återvinningscentral där vi bla kan lämna avfall när vi lagar eller renoverar våra fastigheter. Grundavgiften ska också täcka planering och administration av kommunens avfallshantering. Utöver grundavgiften betalar de som använder(bor mer eller mindre) sin fastighet en hämtningsavgift för att få hämtat brännbart och komposterat avfall vid sin fastighet.
Den sittande majoriteten i Orsa(C, M, Fp, Kd och MP) och SD röstade för att de som både har en permanentbostad i Orsa och en eller flera fritidshus ska slippa betala grundavgift för sina fritidshus men de som inte har ett en permanentbostad i Orsa ska betala grundavgift för sitt fritidshus.

I grova drag kan man säga att de med endast en fastighet i kommunen får betala en större avgift för att de med flera fastigheter ska behöva betala en mindre avgift. Alltså har du fler/mer ska du betala mindre och har du en/mindre ska du betala mer.

Vi i Vänsterpartiet tycker inte detta är rätt. Vi röstade först för bordläggning av ärendet, för att hinna prata ihop oss med Mora och Älvdalen. När det röstades ner reserverade vi oss mot beslutet.

 

Här är Kommunchefens skriftliga svar på Vänsterpartiets frågor om integrationschefen Eva Nordfjell.

Orsa kommun 2015-09-21

Ann-Therese Albertsson
 Kommunchef

Svar på frågor från Vänsterpartiet till Kommunstyrelsen

 1. Anledningen till att integrationschefen blivit av med sitt förordnande sägs vara ett felaktigt eller rent av lagstridigt agerande. Vi vill veta om detta agerande kan bedömas som straffbart, och i så fall om det är kommunen eller integrationschefen som skall lagföras, eller om det endast är så att integrationschefen överträtt sitt kommunala uppdrag och därmed agerat olämpligt men inte straffbart.

Svar: Vi har inte rätt att anställa personer utan uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Vi måste följa kollektivavtal. Vi har krav på försäkringar för den anställde, på att betala skatt och sociala avgifter på löner som betalas ut och dessutom har vi regler för hur anställningar ska gå till inom kommunen. Om en person utan arbetstillstånd och uppehållstillstånd arbetar hos oss och skadar sig så blir Orsa kommun skadeståndsansvarig. Vi har inte heller rätt att betala ut ersättning i form av rekvisitioner på mat eller annat utan att betala skatt och sociala avgifter. Jag kan konstatera att det är ett allvarligt fel att inte följa lagar och regler. Integrationschefen har i sitt agerande bortsett från samtliga av dessa punkter.

 1. Har staten, kommunen eller någon enskild lidit skada av integrationschefens agerande i det aktuella fallet. Om så skett, har denna skada i så fall reglerats.

Svar: Orsa kommun hade lidit skada om inga åtgärder hade satts in. Det hade kunnat gå mycket illa om den personen som arbetade skadat sig under arbetet. Då hade kommunen blivit skadeståndsansvarig. Hade inte felet upptäckts i tid så hade kommunen blivit ansvarig för att ha betalat ut svart lön eftersom skatt och sociala avgifter inte betalades in till skattemyndigheten. Om vi inte hade lyft upp felet och agerat så hade kommunen och ansvariga chefer och politiker blivit ansvariga för att inte följa regler och lagar och tillåta att det begås felaktiga handlingar. Det hade kunnat skada Orsa kommun ytterligare.

 1. Har det i detta fall funnits andra sanktionsmöjligheter än fråntagande av befattningen? Hade det varit möjligt att ge en anmärkning eller annan sanktion utan skiljande från uppdraget? Om detta inte anses möjligt vill vi få mycket noggranna argument för ställningstagandet, samt vilka lagar eller andra regelverk som åberopas.

Svar: Det finns andra arbetsrättsliga sanktionsmöjligheter såsom avsked, uppsägning eller varning. Jag valde att säga upp chefsförordnandet. Ett chefsförordnande är en överenskommelse mellan Orsa kommun och aktuell chef. Vem som helst av parterna kan säga upp avtalet och ett sådant förfarande är inte en arbetsrättslig fråga. Det handlar alltså inte om ett avsked eller en uppsägning från Orsa kommun utan en uppsägning av ett chefsförordnande. Uppsägningen av integrationschefens chefsförordnande är ett beslut som jag fattade i min roll som högste ansvarige för Orsa kommuns förvaltning. Beslutet bygger på min uppfattning att som ansvarig inom statlig och kommunal förvaltning måste vi följa de spelregler som finns och ta ansvar för den viktiga uppgift vi har att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt och inte äventyra kommunens rykte. Enligt min uppfattning som bygger på min värdegrund och erfarenhet efter 35 år i offentlig förvaltning har jag ett ansvar att se till att vi med största allvar följer lagar och regler. Att integrationschefen är populär och uppskattad får inte sammanblandas med hennes felaktiga handlande och med uppsägningen av chefsförordnandet. Jag kan inte göra skillnad på ansvar om man är illa omtyckt eller populär. Jag måste se till att lagar och regler följs.

 1. Att ta ifrån en chef dennes förordnande utan tydliga och kommunicerade alternativ riskerar att av den övriga personalen tolkas som att det är ”lågt i tak” eller att det finns dolda motiv. Detta kan leda till räddhåga och ineffektivitet. En annan konsekvens kan vara att kommunen får dåligt rykte som arbetsgivare och därmed framtida svårigheter att rekrytera kompetent personal. För kommuner som Orsa är svårigheterna att göra goda rekryteringar redan stora och därför får sådana risker inte negligeras.

Svar: Min uppfattning är att om vi inte agerar tydligt och konsekvent när en sådan här allvarlig felaktig handling sker så riskerar vi att få rykte som en kommun och ledning som inte tar tag i felaktiga handlingar, en kommun som inte har ordning och reda och en kommun som inte tar ansvar för sin viktiga uppgift i samhället. Alla medarbetare och chefer, alla politiker och alla medborgare ska känna en trygghet i att vi håller oss till de lagar och regler som finns i offentlig/kommunal verksamhet. Min uppfattning är att mitt beslut att säga upp integrationschefens chefsförordnande skapar tydlighet, trygghet och ansvarstänkande och leder till att Orsa kommun får ett rykte som en bra arbetsgivare och en bra kommun att arbeta i. Rädsla, ineffektivitet och dåligt rykte skapar man om det tillåts att som ansvarig chef utnyttja sin chefsställning till att begå en felaktig handling även om det är i all välmening.

 1. Dessutom vill vi veta om den aktuella verksamheten har eller riskerar att drabbas negativt av det aktuella beslutet. Vilka åtgärder har vidtagits för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett kvalitativt tillfredsställande sätt framöver?

Svar: Den aktuella verksamheten drabbas negativt av att integrationschefen begår en allvarlig felaktig handling. Det har äventyrat boendet för ensamkommande barn och ryktet för Orsa kommun. Mitt agerande stärker oss i vår skyldighet att följa spelregler och är ytterst viktigt för att skapa ordning, reda och trygghet i Orsa kommun.

Min uppgift är nu att tillsammans med, förvaltningschefen, personalchefen och personalen på EKB boendet se till att verksamheten och barnen inte blir drabbade av att integrationschefen slutar. Det genomförs en riks- och konsekvensanalys på boendet tillsammans med personalen för att bedöma risker, konsekvenser och åtgärder i samband med att integrationschefen slutar. Vi kommer att snarast påbörja en rekrytering av ny chef för boendet. Tills vidare så tar en ur personalen över chefsrollen. Stöd kommer att ges till chefen i form av coaching från konsult och stöd från personalchef, ekonomichef och överordnad chef.

 1. Vi vill ha tillgång till den konsekvensanalys som legat till grund för det aktuella beslutet. Vi vill alltså veta vilka olika handlingsalternativ som övervägts samt vilka konsekvenser dessa bedömts kunna ge både inåt i den egna organisationen och utåt bland medborgarna.

Svar: Den bedömning som gjordes var att integrationschefens agerande är en allvarlig felaktig handling som påverkar EKB boendet och Orsa kommun negativt. Vi har i ledningen för kommunförvaltningen ett ansvar att se till att lagar och regler följs. Detta är en så allvarlig felaktig handling att vi måste agera. Jag kan bara beklaga att det är en uppskattad och populär chef som bryter mot lagar och regler. Jag kan inte göra skillnad på en chefs popularitet i min bedömning utan jag måste agera tydligt och konsekvent. Det är min uppgift som högste ansvarige chef i Orsa kommun. Min bedömning handlar om brist på förtroende och mitt agerande bygger på att vi har som medarbetare, chefer och politiker i en offentlig förvaltning och i det här fallet en kommun ett ansvar att följa lagar och regler oavsett om det skapar en reaktion. Långsiktigt så är jag övertygad om att ordning och reda och ansvar för regler och lagar är två viktiga grundstenar för att bygga förtroende och för att vi ska kunna bedriva en god verksamhet inom Orsa kommun.

 

Kommunstyrelsen 2015-09-14

Extraärende, om entledigandet av Eva Nordfjells chefsförordnande

Vänsterpartiets agerade i frågan om att integrationschefen Eva Nordfjell fråntagits sitt förordnande som chef. Motivet var att Eva Nordfjell utan något avtal ersatt en kvinna med 3000 kr genom rekvisitioner som ersättning för arbete i köket på boendet för ensamkommande flyktingpojkar, vilket är helt felaktigt.
Inför KS (kommunstyrelsen) möte den 14 sep lämnade V in en skrivelse med ett antal frågor bl.a. om någon risk- och konsekvensanalys gjorts, om andra alternativ till repressalier övervägts, om förseelsen är straffbar, om kommunen eller någon enskild lidit skada.
Kommunchefen tog själv initiativ till att ta upp frågan som ett extraärende på slutet av sammanträdet. Kommunalråd Mikael Thalin betonade att detta var en ren tjänstemannafråga och inget som politiken hade med att göra, men att de nu gjorde ett undantag.
Kommunchefen menade att det kunde ha fått allvarliga konsekvenser för kommunen om kvinnan exempelvis skadat sig i köket. Vidare att hon saknade förtroende för Eva N som chef, så det fanns inga alternativ till att lyfta av chefsförordnandet. Kommunchefen tyckte inte att händelsen var en arbetsrättslig fråga. Hon hade inte gjort någon risk- och konsekvensanalys. Hon var övertygad om att Orsas medborgare förstod att Eva handskats vårdslöst med kommunens skattepengar och att hon själv handlat rätt på både moralisk- och regelmässig grund.

Vi i Vänsterpartiet anser dock att ”straffet” i förhållande till förseelsen är för hårt. Någon form av varning eller reprimand hade räckt. Vi tycker också att man rimligtvis måste göra en risk- och konsekvensanalys innan man fattar ett så drastiskt beslut.

Vänsterpartiets skrivelse: 

Till Kommunstyrelsen i Orsa kommun.                                                                                                 Orsa 2015-09-13

Integrationschefen har av kommunchefen fråntagits sitt förordnande. Som ledamöter av kommunstyrelsen har vi det yttersta ansvaret för kommunchefens agerande. För att kunna ta detta ansvar vill vi få några frågor besvarade angående detta ärende.

Anledningen till att integrationschefen blivit av med sitt förordnande sägs vara ett felaktigt eller rent av lagstridigt agerande. Vi vill veta om detta agerande kan bedömas som straffbart, och i så fall om det är kommunen eller integrationschefen som skall lagföras, eller om det endast är så att integrationschefen överträtt sitt kommunala uppdrag och därmed agerat olämpligt men inte straffbart.

Vi vill också veta om staten, kommunen eller någon enskild lidit skada av integrationschefens agerande i det aktuella fallet. Om så skett, har denna skada i så fall reglerats?

Vi vill dessutom veta om det i detta fall funnits andra sanktionsmöjligheter än fråntagande av befattningen. Hade det varit formellt möjligt att ge en anmärkning eller annan sanktion utan skiljande från uppdraget? Om detta inte anses möjligt vill vi få mycket noggranna argument för ställningstagandet, samt vilka lagar eller andra regelverk som åberopas.

Vidare vill vi ha tillgång till den konsekvensanalys som legat till grund för det aktuella beslutet. Vi vill alltså veta vilka olika handlingsalternativ som övervägts samt vilka konsekvenser dessa bedömts kunna ge både inåt i den egna organisationen och utåt bland medborgarna.

Att ta ifrån en chef dennes förordnande utan tydliga och kommunicerade alternativ riskerar att av den övriga personalen tolkas som att det är ”lågt i tak” eller att det finns dolda motiv. Detta kan leda till räddhåga och ineffektivitet. En annan konsekvens kan vara att kommunen får dåligt rykte som arbetsgivare och därmed framtida svårigheter att rekrytera kompetent personal. För kommuner som Orsa är svårigheterna att göra goda rekryteringar redan stora och därför får sådana risker inte negligeras.

Dessutom vill vi veta om den aktuella verksamheten har eller riskerar att drabbas negativt av det aktuella beslutet. Vilka åtgärder har vidtagits för att verksamheten skall kunna bedrivas på ett kvalitativt tillfredsställande sätt framöver?

Dessa frågor måste rimligen ha övervägts som en del av beredningen inför det aktuella beslutet och svaren på dem bör alltså redan finnas. Vi begär därför att svaren på våra frågor skall delges oss i samband med nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Tony Samuelsson                                                  Annika Persson

 

Kommunstyrelsen 2015-04-13

Ärende 14, beslut om att avbryta deltagande i projektet Fristad

Vårt Yrkande: Att Kultur- och Serviceutskottets förslag om att avbryta projektet Fristad för musiker avslås.

Vänsterpartiet lämnar reservation.

Trots de goda nyheterna att det nu kan räknas som en kommunal angelägenhet att ta emot en förföljd författare, konstnär eller musiker, så har Orsa kommun på kommunstyrelsens sammanträde igår sagt nej till att bli en fristad för en musiker. Centern, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna med sammanlagt 8 röster såg till att avbryta projektet. Vänsterpartiets och Socialdemokraternas sammanlagt 4 röster kunde inte hindra det. Vi reserverade oss förstås. Miljöpartiets representant avstod från att rösta, vilket i praktiken är en röst för nej till fristad.

Det var Centern som reste frågan på Kultur- och Serviceutskottet, man ville avbryta projektet ”Fristad för musiker” som en åtgärd för att klara budget för kulturverksamheten 2015. Det rör sig om 300 000 kr som redan finns outnyttjade i budget. Vänsterpartiet tycker inte att man ska sätta en större kommunal visions- och policyfråga mot ett eventuellt (vi har inte sett det än) underskott i kulturbudgeten, särskilt som fristadspengarna redan finns avsatta.

Orsa kommun vill ha ett gott rykte som musikkommun, det vitala musiklivet ingår ju i det s.k varumärket. Det handlar om goodwill och att vi tycker att yttrandefriheten är så pass viktig, inte bara i ord, utan också i praktisk handling. En fristadsmusiker skulle bli en stor vinst för Orsas musikliv, en upplevelse för skolelever att få ta del av en förföljd musikerns musik och erfarenheter, och inte minst en vinst för musikern själv.

Centern argumenterade för att man ville ta pengarna till ett integrationsprojekt, och göra Orsa musikskola fri från avgifter, vilket skulle gynna barn, vars föräldrar kanske inte har råd att låta sina barn lära sig spela ett instrument. Återigen, 300 tkr skulle inte räcka särskilt länge, idag tar musikskolan in 230 tkr i avgifter under ett år. Och varför ska man sätta två bra saker emot varandra? Vill vi ha en avgiftsfri musikskola så måste man ta ett långsiktigt tag, och nu väntar vi på att Centern börjar driva denna viktiga kulturfråga. På de senaste fyra åren har man dock inte gjort det.

 

Kommunstyrelsen 2015-03-09

Yrkande och reservation Ärende 14, medlemskap i Sveriges ekokommuner

Majoriteten vill avsluta kommunens 20-åriga medlemskap i Sveriges Ekokommuners förening. En ganska lång debatt om en liten summa pengar som det kostar att vara kvar som medlem. Flera i majoriteten svajade och Mp svängde och röstade emot utträde till sist. Men C röstade igenom sitt förslag om att avsluta medlemskapet med hjälp av Sd. Så nu är Orsa kommun inte längre en Ekokommun. Vänsterpartiet röstade förstås nej till att lämna föreningen, men hade också lagt ett yrkande som ni ser nedan, vilket antogs av alla, direkt och utan votering. Så den viktiga sammanställningen av gröna nyckeltal fortsätter.

Yrkande: om kommunen beslutar lämna Sveriges ekokommuners förening så skall kommunen fortsätta sammanställa de nyckeltal som rapporterats till ekokommuner. Detta för att kommunen ska ha ett underlag för att fortsätta arbeta miljöstrategiskt och med hållbarhetsfrågor.

Sedan lämnade V in denna skriftliga reservation

Vänsterpartiet i Orsa reserverar sig mot beslutet att avsluta sitt medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

I Orsa kommuns målområden går det att läsa: ”Orsas varierande natur – från vildmark till kulturbygd – är viktig för vår livskvalitet. Vi ska arbeta hälsofrämjande med hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för ett jämlikt Orsa där alla känner sig välkomna.” Vår natur anses alltså som något viktigt för kommunen, dels för kommuninnevånarna men även för människor som kommer på besök. Vidare så står det att vi ska arbeta för en hållbar utveckling.

Hur vi ska arbeta för en hållbar kommun går det inte att utläsa ur visionen eller de målområden som finns. Det pågår varken något miljöstrategiskt miljöarbete eller strategiskt arbete med hållbar utveckling i Orsa kommun. Kommunens medlemskap i Sveriges Ekokommuner gör att vi i alla fall årligen måste sammanställa och rapportera de gröna nyckeltal som tagits fram för att kunna ha indikatorer på att kommunen inom valda områden går mot en större hållbarhet. De gröna nyckel- talen är koldioxid ton/inv, antal resor med kollektivtrafik, andel förnyelsebara bränslen i kollektivtrafiken, andelen jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, andel miljöcertifierat skogsbruk, andelen skyddad mark- och vattenområden, total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, tungmetaller i avloppsslam, andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, transportenergi för tjänsteresor, koldioxidutsläpp för tjänsteresor, inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, andel miljöcertifierade skolor/förskolor.

Att avsluta medlemskapet i Sveriges Ekokommuner utan att ha en plan för ett ambitiösare miljö- och hållbarhetsarbete är anmärkningsvärt. Inte att förglömma så var även miljöarbetet ett område som i Orsaborna i SCB:s medborgarenkät ansåg vara en prioriterad verksamhet.

Vi i Vänsterpartiet vill att Orsa även i framtiden årligen sammanställer de gröna nyckeltal som tagits fram för att kunna ha indikatorer på att kommunen inom valda områden går mot en större hållbarhet, och även aktivt börjar arbeta med strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling i kommunen.

 

Kommunfullmäktige 2015-02-23

MOTION

Till Kommunfullmäktige, Orsa kommun

Tidigare i år presenterade regeringen och alliansen en kompromisslösning i betygsfrågan. 100 skolor i landet får möjlighet att på prov införa betyg redan från åk 4 och de kommuner som vill delta i försöket, får ansöka om att delta.

Rektorer, lärarnas fackliga organisationer och forskarvärlden har alla gjort tummen ner för regeringens förslag. Det nya betygssystemet, med betyg från åk 6, som infördes för knappt 2 år sedan har inte hunnit utvärderas.

Vad skolan behöver nu är inte ytterligare år av experiment och symbolpolitik utan mer resurser, långsiktighet, likvärdighet och arbetsro. Vänsterpartiet Orsa vill därför att Kommunfullmäktige beslutar att försöket med betyg i årskurs 4 inte skall prövas i vår kommun.

För Vänsterpartiet i Orsa, 23/2 2015

Annika Persson och Tony Samuelsson

 

Kommunfullmäktige 2015-02-23

Avsägelse

Stefan Källbäck har i en skrivelse avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Orsa kommunfullmäktige på grund av personliga skäl.

 

Kommunstyrelsen 2014-12-22  PROTOKOLLSANTECKNING

Angående kommunens nya politiska organisation

På grund av majoritetens brådska har det inte funnits möjlighet att ta fram en ny delegationsordning som tar hänsyn till den nya politiska organisationen. De befintliga delegationsordningarna för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, har bara lyfts över till Kommunstyrelsen. Det innebär att bara de ärenden som varit delegerade till nämndernas utskott, nu är delegerade till motsvarande utskott i kommunstyrelsen. Alla andra ärenden som tidigare nämnder beslutat om måste nu till kommunstyrelsen för beslut.

Det innebär att en stor mängd ärenden nu ska till kommunstyrelsen. I nuläget har man inte tagit hänsyn till detta i mötesplanen. Konsekvensen blir med största sannolikhet längre och fler kommunstyrelsemöten. Har majoriteten verkligen tänkt igenom detta och planerat för det? Vi ifrågasätter också nivåerna på arvodena för utskottsordförandena om alla ärenden som nämnderna tidigare beslutat om, nu ska till Kommunstyrelsen. Vår fråga blir återigen varför det är så bråttom med denna omorganisation när konsekvenserna inte blivit ordentligt belysta?

Vi anser att detta är ogenomtänkt och att det viktigaste har varit att det går fort, inte att det blir rätt. Det kaos som nu riskerar att uppstå får majoriteten ta fullt ansvar för. Både vi i oppositionen och tjänstemän har varnat för brådskan och att man inte hinner belysa allt. Det vore bra om majoriteten börjar med det lyssnande som ni pratade om innan valet så att vi undviker att hamna I sådana här situationer.

Marie Olsson, S
Gunilla Elings Friberg, S
Magnus Bjurman, S
Tony Samuelsson, V

 

Fullmäktige 2014-05-26. Ärende Elnät: Ska Orsa kommun gå in som delägare av Fortums lokala och regionala elnät som ska säljas? I så fall krävs att kommunen ingår i ett konsortium med några grannkommuner och investerar minst 16 miljoner kronor. Kommunstyrelsens förslag till Fullmäktige var avslag, dvs att kommunen inte ska ingå som ägare av elnätet.

Skälen till avslag var att skicket på elnätet var svårbedömt, och den framtida avkastningen osäker. Kommunen saknar kompetens för ägande och blir en liten aktör bland starkare elbolag och privata investerare. Samt ett bristfälligt beslutsunderlag där man saknar en kalkyl över framtida intäkter.

I Fullmäktige röstade Vänsterpartiet JA till att köpa elnätet, tillsammans med Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vänstern tycker att det är bra om kommunen äger och har kontroll över viktig infrastruktur för att hålla nere kostnaderna för kunderna. Viktigt också att investerade pengar arbetar lokalt.

Majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet vann dock omröstningen med siffrorna 15 mot 14. Orsa kommun avstår från att ingå som ägare av elnätet. Sverigedemokraterna deltog inte i omröstningen.

 

4 kommentarer till Gjort i KS och KF

 1. Ingrid Bergman skriver:

  Jag var på sista socialnämndssammanträdet i går. Ingen av nuvarande ledamöter kommer att finnas med i sociala utskottet. Det är synd att så mycken kompetens ska försvinna. Några ledamöter har varit med länge och är väl insatta i lagstiftning m.m.
  Nya socialchefen presenterade sig och sa att hon är en sån som inte är riktig svensk enligt Björn Söder. Hon är från Tornedalen och talat meänkieli. Hon har gedigen bakgrund och blir nog en bra socialchef.
  Ingrid

 2. Pingback: Kommunchefen svarar Vänsterpartiet | Välkommen till Vänsterpartiet Orsa

 3. Pingback: Kommunfullmäktige 2015-09-28 | Välkommen till Vänsterpartiet Orsa

 4. Pingback: Drift och investeringsbudget 2016 | Välkommen till Vänsterpartiet Orsa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *