Vårt remissvar angående ny vägsträckning E 45

 diarienummer TRV 2015/14393.

Trafikverkets plan för ny vägsträckning  E 45 Trunna -Vattnäs

I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål.

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030.

Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.”Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer.”

Ett delmål för mål 13 är 13.2Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Vänsterpartiet i Orsa konstaterar att Trafikverkets förslag för att förbättra trafiksituationen på sträckan Vattnäs-Trunna inte beaktar riksdagens beslut för att uppnå en hållbar utveckling.

Förslaget kommer istället att försvåra möjligheterna att nå Sveriges miljömål.

Trafikverkets förslag ger en tidsvinst för genomfartstrafiken med mindre än 2 min.

Konsekvenserna för de boende utefter vägen kommer att bli:

Betydligt högre trafikbuller på grund av högre trafikhastighet.

Mer trafik på byvägarna för att kunna leta sig fram till de få påfarterna.

Vägen kommer att vara ett permanent hinder för alla som vill kunna förflytta sig i området.

Stora ingrepp i ett unikt kulturlandskap.

Försämrade möjlighet till att nyttja jordbruksmarkerna.

Allt detta för en beräknad kostnad på 210 miljoner

För Orsas bästa uppmanar Vänsterpartiet Trafikverket att utreda hur man lämpligast rustar befintlig väg för en hastighet av 60 km/h. Med väg för cyklister och fotgängare skild från biltrafiken. Samt att man anpassar vägbredd och påfarter så att en rimlig trafiksäkerhet uppnås.

För landets bästa kan de miljoner som då skulle sparas användas för att ställa om landets trafiksektor utifrån de av riksdagen antagna miljömålen som är en förutsättning för att våra barn och barnbarn ska kunna ha en rimlig framtid på jorden.

Vänsterpartiet i Orsa

 

 

Det här inlägget postades i Vänsterpartiet i Orsa. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *